Kostnader för rehabilitering utomlands

Du kan få ersättning från FPA i efterhand för rehabiliteringskostnader utomlands. Möjligheten att få ersättning och ersättningens storlek varierar beroende på om du får ersättning på basis av sjukförsäkringslagen eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.


Om ditt rehabiliteringsbehov har orsakats av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, ska du fråga om ersättning av kostnaderna med ditt försäkringsbolag. I dessa situationer ersätter FPA inte kostnaderna.

Ersättning för rehabilitering utomlands

Du kan få ersättning från FPA i efterhand för kostnader för medicinsk rehabilitering i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, om du har sökt dig till landet för att till exempel använda fysioterapeutiska tjänster eller om du har blivit akut sjuk och själv betalat kostnaderna för medicinsk rehabilitering i samband med vård.

Om du söker dig till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för medicinsk rehabilitering, såsom fysioterapi, ersätts kostnaderna på samma sätt som motsvarande rehabilitering inom den privata hälso- och sjukvården i Finland.

Om rehabiliteringen har varit medicinskt nödvändig vård enligt lagstiftningen och vårdpraxisen i det vårdgivande EU-/EES-landet eller Schweiz och du har betalat kostnaderna själv, kan du få ersättning upp till högst den nivå som motsvarar kostnaden för motsvarande rehabilitering inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.

  • Vårdgivaren beslutar om den medicinska rehabiliteringen är medicinskt nödvändig vård.
  • Vårdgivaren beslutar även om du kan få medicinsk rehabilitering med det europeiska sjukvårdskortet.
  • I allmänhet är rehabilitering inte medicinskt nödvändig vård och du kan inte få rehabilitering med det europeiska sjukvårdskortet.

Ansök om ersättning för rehabiliteringskostnaderna hos FPA.

Om du har sökt dig till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att få hälsotjänster i form av rehabilitering, kan du inte få ersättning för kostnaderna från FPA.

Psykoterapi utomlands

FPA ersätter kostnader för psykoterapi i EU-/EES-länder eller Schweiz endast som psykoterapin getts av en läkare. Ersättningsgrunden är FPAs ersättningstaxor.

Kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi som ges utomlands ersätts inte.