Litauen

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvårdssystemet

I Litauen tillhandahålls primärvården av en husläkare eller av primärvårdsteam som består av en specialist i internmedicin, en barnläkare, en gynekolog-barnmorska och en kirurg. Alla måste registrera sig hos en husläkare. Husläkaren har rätt att remittera patienter till andra typer av vård. Patienterna kan välja sin hälsostation för primärvården och sin husläkare samt sjukhuset som de remitteras till.

Tjänster inom primärvården tillhandahålls vid offentliga eller privata vårdenheter för öppenvård. Specialiserad öppenvård ges vid både polikliniker och sjukhusens öppenvårdsavdelningar, vilka kan vara statliga eller kommunala (de flesta är det) eller privatägda.

Kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster betalas av patienten om vårdgivaren inte har ett avtal med någon av de territoriala sjukförsäkringskassorna.

Akutvård kan tillhandahållas av husläkare under öppettiderna. Akutvård ges även vid sjukhusens akutmottagningar och här får man akutvården utanför husläkarens öppettider.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Litauen får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som arbetar vid en vårdenhet som har ett avtal med någon av de territoriala sjukförsäkringskassorna (Teritorine ligoniu kasa, TLK). Du får listan över vårdenheter som är med i patientkassan, bland annat läkare och läkarstationer, vid de regionala TLK-enheterna. Vården är kostnadsfri när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling.

För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare och med remiss är vården kostnadsfri. Vid besök hos privatläkare som inte har avtal med TLK betalar du vårdkostnaden själv.

Tandläkare

Om du behöver akutvård, uppsök en tandläkare som har ett avtal med en TLK-enhet. Tandvården, med undantag för materialkostnader, till exempel fyllningar, är kostnadsfri när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort. I Litauen finns emellertid bara ett begränsat antal avtalstandläkare, eftersom de flesta tandläkarna i är privatpraktiserande. Som privatpatient betalar du hela vårdkostnaden själv.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare i Litauen skrivit ut till dig ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket. Sjuförsäkringskassan ersätter vissa läkemedel som det litauiska hälsoministeriet har godkänt. För dessa läkemedel ersätts 50-100 procent av priset. Du får alltså inte nödvändigtvis ersättning för alla läkemedel, för vissa betalar du fullt pris. Om ditt läkemedel är godkänt för ersättning, dras ersättningen av från priset direkt på apoteket.

Vård på sjukhus

För att bli intagen till sjukhus behöver du en remiss från en allmänläkare eller en specialist. I nödfall kan du gå direkt till sjukhuset. Visa upp ditt EU-kort och en identitetshandling så får du vården kostnadsfritt. Ambulanstransporter i nödfall är kostnadsfria.

Fråga i förväg på läkarmottagningen om vårdenheten accepterar remiss från en läkare som bedriver verksamhet i Finland. Privatsjukhus och privata vårdinrättningar kan ha varierande praxis vad gäller remisser.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Litauen för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara informationskällor nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Litauen till den nationella kontaktpunkten i Litauen.

På webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Litauen listas legitimerade vårdgivare i landet (på engelska). På sidan kan du söka privata och offentliga sjukhus, apotek och tandläkarmottagningar.

Det litauiska hälsoministeriet fastställer priserna på tjänster inom landets offentliga hälso- och sjukvårdssystem. Priserna för de vanligaste tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården hittar du på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Litauen. Privata serviceproducenter prissätter själva sina tjänster. Om du söker dig till vård inom privatsektorn ska du begära prisinformation direkt hos vårdenheten.

Kvalitet och säkerhet i vården

Om du anser att du fått felaktig eller bristfällig vård i Litauen, kan du överklaga direkt hos sjukhuset eller inrättningen som gett vården. Den vårdgivande instansen är skyldig att besvara klagomålet inom 20 vardagar. Ytterligare information om besvärsförfarandet finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Litauen.