Grekland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 166 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i Grekland tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för primärhälsovården, sjukhusvården och öppenvården via ett nätverk med offentliga aktörer (ESY-hälsovårdscentraler och ESY-sjukhus) och privata vårdgivare som har ett avtal med EOPYY (läkare, kliniker, laboratorier, dialysenheter).

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Grekland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Innehavare av EU-kortet (det europeiska sjukvårdskortet) får tillgång till primärvård, vård på sjukhus och öppenvård genom att visa upp sitt giltiga EU-kort och en identitetshandling (pass eller ID-kort) hos vårdgivare som ingår i nätverket.

I Grekland tillhandahålls primärvård av olika slags serviceproducenter. Hälso- och sjukvård inom det offentliga systemet produceras gratis vid ESY-hälsovårdscentraler och statliga ESY-sjukhus. Utöver detta finns det även vårdgivare som har avtal med EOPYY (nationell organisation för tillhandahållande av hälsotjänster): läkare, diagnostikcenter och privata kliniker. Hos avtalsproducenterna betalar du en självrisk. Hos en certifierad privatläkare som inte har avtal med EOPYY betalar du hela kostnaden själv.

Vård på sjukhus för innehavare av det europeiska sjukvårdskortet (EU-kort) tillhandahålls kostnadsfritt av statliga sjukhus (ESY) och privata kliniker som har avtal med EOPYY, och här måste du betala självrisken.

Den nationella kontaktpunkten i Grekland tillhandahåller användbar information om hälso- och sjukvården för besökare på sin webbplats (på engelska).

Akut insjuknande

Läkare

Du kan besöka en läkarmottagning vid ESY-hälsovårdscentralerna (f.d. PEDY) eller vid en privat hälsostation som har ett avtal med EOPYY. Om du behöver läkare kan du använda sökmaskinen Health Atlas (på engelska) för att hitta den närmaste ESY-enheten på orten där du befinner dig. Hälso- och sjukvården vid PEDY-enheterna är kostnadsfri.

Du kan också kontakta en läkare som har ett avtal med EOPYY. Besök hos avtalsläkare är kostnadsfria. Hos avtalsläkare är emellertid antalet patientbesök som EOPYY ersätter begränsat till 200 i månaden, varvid du eventuellt måste betala privat för besöket hos en avtalsläkare som har uppnått taket på 200 konsultationer i månaden. Det rekommenderas att du i förväg informerar dig om tillgången till vård för innehavare av det europeiska sjukvårdskortet. Med sökmaskinen Health Atlas hittar du den närmaste privata hälsostationen som har ett avtal med EOPYY.

E-recept måste hämtas ut inom fem arbetsdagar från utfärdandet. Visa förutom receptet också upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket.

Tandläkare

Nödvändig tandvård är i regel kostnadsfri endast vid statliga enheter (ESY) eller hälsocentraler, där sådan erbjuds. Det finns inga tandläkare som har avtal med EOPYY, så om du väljer en privat tandläkare måste du betala tandvården själv och kontakta din sjukförsäkringskassa i hemlandet för mer information om möjligheten till ersättning.

Läkemedel

Din behandlande läkare kan skicka dig ett nödvändigt elektroniskt recept om ditt hälsotillstånd kräver användning av läkemedel.  Läkemedel som förskrivits med ett elektroniskt recept ska hämtas ut på apoteket under en viss tid efter att receptet utfärdades. På receptet anges när läkemedlen senast måste hämtas ut. Om receptet inte används inom tidsfristen makuleras det automatiskt. På apoteket ska du förutom det underskrivna och stämplade receptet också visa upp ditt europeiska sjukvårdskort.

I de flesta fallen betalas en självrisk om 25 procent för läkemedel som läkaren ordinerar, men vissa patientgrupper, såsom kroniskt sjuka, får läkemedel kostnadsfritt eller med en fast, reducerad självriskandel.

För varje e-recept som hämtas ut betalas en avgift om 1,00 euro (ej ersättningsgill).

Vård på sjukhus

Oftast blir man remitterad till sjukhuset av en läkare. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling vid inskrivning. När en patient anländer till sjukhusets jourmottagning med nödtransport, ordnar sjukhusets akutmottagning en remiss. Vården vid de offentliga sjukhusen (ESY) är gratis. Med sökmaskinen Health Atlas hittar du det närmaste ESY-sjukhuset.

På privata kliniker och sjukhus som har ett avtal med EOPYY betalar patienten en partiell självriskavgift som avser en del (10–30 procent) av kostnaderna för vården på sjukhuset och fallspecifika tilläggskostnader. Du kan ringa 166 för information om vilka sjukhus som har jour. Första hjälpen och akutvård är alltid kostnadsfria.

Ambulanstransporter i nödfall till ett offentligt sjukhus är kostnadsfria (tfn 166). Transport med flygambulans, för vilket det nationella centret för akutvård (förkortning från grekiskan EKAV) ansvarar, är kostnadsfri i de flesta fallen, till exempel om du på grund av kritiskt hälsotillstånd behöver transport från en ö till fastlandet. Om du emellertid på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Grekland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. För att få mer detaljerad information, kontakta den nationella kontaktpunkten i Grekland.

Med sökmaskinen (på grekiska) hittar du privata sjukhus och hälsoserviceproducenter som har ett avtal med EOPYY.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.