Slovenien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvårdssystemet

Slovenien har ett socialförsäkringssystem med en enda offentlig försäkringsgivare, som beviljar den allmänna, obligatoriska sjukförsäkringen: den slovenska sjukförsäkringsinstitutionen (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS). ZZZS bevakar försäkringstagarnas intressen i förhandlingar gällande hälsovårdsprogram och verkställandet av dem, och som huvudsaklig köpare av tjänster inom hälso- och sjukvården har den en viktig roll i prissättningen av dessa tjänster. Det finns också privata bolag som erbjuder frivilliga sjukförsäkringar och dessa används av patienterna för att täcka självrisken.

Inom hälso- och sjukvårdssystemet i Slovenien finns allt fler privata aktörer framför allt inom primärvården och den specialiserade sjukvården. Största delen av vården tillhandahålls fortfarande av statliga (sjukhusen, största delen av öppenvården hos specialister och tertiärvård) och kommunala (hälsovårdscentraler inom primärvården) serviceproducenter. Däremot är mer än hälften av serviceproducenterna inom tandvården privatpraktiserande. Vårdkostnaderna hos en vårdgivare som inte har avtal med ZZZS betalas till fullo.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Slovenien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Du kan få vård både inom den offentliga hälso- och sjukvården och hos privatläkare som har ett avtal med ZZZS. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Den obligatoriska sjukförsäkringen i Slovenien täcker alla kostnader för jourvård. Av tjänsterna inom nödvändig vård täcker försäkringen däremot bara en del, så trots det europeiska sjukvårdskortet betalar man själv en del av kostnaderna. Du hittar mer information om dessa avgifter på ZZZS webbsidan (på engelska).

Med kortet får du vård på samma sätt som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och hos privatläkare som har ett avtal med ZZZS. ZZZS är indelad i tio regionala enheter som du kan kontakta för närmare information om sjukvård i Slovenien. Kontaktuppgifterna till huvudkontoret och de regionala enheterna finns på ZZZS webbplats (på engelska).

På webbplatsen (på engelska) för kontaktpunkten i Slovenien finns en söktjänst där du kan söka serviceleverantörer inom hälso- och sjukvården enligt specialområde eller utifrån den geografiska regionen (även serviceleverantörer som inte har ingått ett avtal med ZZZS finns med i söktjänsten). ZZZS har också en söktjänst (på slovenska) för vårdgivare som ingår i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet eller samarbetar med sjukförsäkringsinstitutionen.

Akut insjuknande

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare (zdravnik splošne medicine) vid en hälsovårdscentral eller till en privatläkare som har ett avtal med ZZZS. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare.

Tandläkare

Tandvård ges på hälsovårdscentraler eller hos ZZZS avtalstandläkare. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet då du uppsöker tandläkare.

Läkemedel

Du får läkemedlen på apoteket (lekarna) genom att visa upp receptet som läkaren utfärdat och ditt europeiska sjukvårdskort. Sjukförsäkringen ersätter vanligtvis en del av läkemedelskostnaden. Andelen som ersätts varierar och vissa läkemedel ersätts helt. Du kan hämta ut läkemedlen på alla apotek som har avtal med ZZZS. Läkemedel som ges till dig under sjukhusvistelsen anses höra till vården och behöver inte betalas separat.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs i regel remiss av en specialist eller allmänläkare. I nödfall kan du gå direkt till akutmottagningen (urgenca) vid det närmaste sjukhuset. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Akutvård är kostnadsfri.

För ambulanstransport i akuta situationer behöver ingen avgift betalas om den behandlande läkaren konstaterar att behovet av transport varit brådskande. Patienten betalar 90 procent av kostnaderna för icke-brådskande ambulanstransporter.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Slovenien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Nedan listas några användbara webbplatser om planerad vård i Slovenien. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Slovenien till den nationella kontaktpunkten i Slovakien.

Kvalitet och säkerhet i vården

Läkare och tandläkare som arbetar i Slovenien hör till Sloveniens läkarförbund och är skyldiga att förnya sin läkar- eller tandläkarlegitimation vart sjunde år.

Hälsoministeriet i Slovenien, landets sjukförsäkringsinstitution och läkarförbunden övervakar kvaliteten och säkerheten i vårdgivarnas och yrkesutövarnas verksamhet i Slovenien. Mer information finns på webbplatsen (på engelska) för den nationella kontaktpunkten i Slovenien.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.