Slovenien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Slovenien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Du kan få vård både inom den offentliga hälso- och sjukvården och hos privatläkare som har ett avtal med det offentliga försäkringsbolaget i Slovenien (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och hos privatläkare som har ett avtal med ZZZS. ZZZS är indelad i tio regionala enheter som du kan kontakta för närmare information om sjukvård i Slovenien. Kontaktuppgifterna till huvudkontoret och de regionala enheterna finns på ZZZS webbplats (på engelska).

Du får jourvård kostnadsfritt, eftersom den obligatoriska sjukförsäkringen i Slovenien täcker alla kostnader för jourvård. Däremot täcker försäkringen bara en del av tjänsterna inom nödvändig vård. Trots det europeiska sjukvårdskortet måste du alltså betala en del av kostnaderna själv. Du hittar mer information om avgifter för hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedel på ZZZS webbsidan (på engelska).

På Sloveniens kontaktpunkts webbplats finns en söktjänst (på engelska) där du kan söka efter serviceproducenter inom hälso- och sjukvården efter specialområde och geografiskt läge. Sökningen hittar också sådana serviceproducenter som inte har ett avtal med ZZZS. Med ZZZS slovenska sökmotor kan du söka vårdgivare som hör till det slovenska offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och har ett avtal med ZZZS.

Akut insjuknande

Läkare

Vänd dig till en allmänläkare (zdravnik splošne medicine) vid en hälsovårdscentral eller till en privatläkare som har ett avtal med ZZZS. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare.

Tandläkare

Tandvård får du på hälsovårdscentraler eller hos ZZZS avtalstandläkare. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet då du uppsöker tandläkare.

Läkemedel

Du får läkemedlen på apoteket (lekarna) genom att visa upp receptet som läkaren utfärdat och ditt europeiska sjukvårdskort. Sjukförsäkringen ersätter vanligtvis en del av läkemedelskostnaden. Andelen som ersätts varierar och vissa läkemedel ersätts helt. Du kan hämta ut läkemedlen på alla apotek som har avtal med ZZZS. Läkemedel som ges till dig under sjukhusvistelsen anses höra till vården och behöver inte betalas separat.

Du hittar mer information om receptbelagda läkemedel i Slovenien på ZZZS webbsidan (på engelska).

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs i regel remiss av en specialist eller allmänläkare. I nödfall kan du gå direkt till akutmottagningen (urgenca) vid det närmaste sjukhuset. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Akutvård är kostnadsfri.

För ambulanstransport i akuta situationer behöver ingen avgift betalas om den behandlande läkaren konstaterar att behovet av transport varit brådskande. Patienten betalar 90 procent av kostnaderna för icke-brådskande ambulanstransporter.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Slovenien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Slovenien till den nationella kontaktpunkten i Slovakien.

Kvalitet och säkerhet i vården

Läkare och tandläkare som arbetar i Slovenien hör till Sloveniens medicinska förening. De är skyldiga att förnya sitt läkar- eller tandläkartillstånd vart sjunde år.

Hälsoministeriet i Slovenien, landets sjukförsäkringsinstitution och läkarförbunden övervakar kvaliteten och säkerheten i vårdgivarnas och yrkesutövarnas verksamhet i Slovenien. Mer information finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Slovenien (på engelska) .

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Till det slovenska sjukförsäkringssystemet hör ett offentligt försäkringsbolag, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), som erbjuder den obligatoriska sjukförsäkringen som täcker hela befolkningen. ZZZS bevakar de försäkrade personernas intressen i förhandlingar om hälso- och sjukvårdsprogram och genomförandet av dem. Som den största leverantören av hälso- och sjukvårdstjänster spelar ZZZS också en nyckelroll i tjänsternas prissättning.

Det finns också privata bolag som erbjuder frivilliga sjukförsäkringar och dessa används av patienterna för att täcka självrisken.

Statliga (sjukhus, de flesta specialiserade polikliniker och högspecialiserad vård) och kommunala hälso- och sjukvårdsproducenter (hälsovårdscentraler) tillhandahåller största delen av vården. Det slovenska hälso- och sjukvårdssystemet har dock också ett växande antal privata hälso- och sjukvårdsproducenter, särskilt inom primärvård och specialiserad sjukvård. Mer än hälften av landets tandvårdsproducenter är privata. Patienten betalar kostnaderna själv om hen använder en serviceproducent som inte har ett avtal med ZZZS.