Vårdkostnader och ersättningar

En klient från utlandet kan få vård i Finland mot klientavgiften, om hen har ett adekvat intyg över rätt till vård (t.ex. det europeiska sjukvårdskortet) eller en hemkommun i Finland. I annat fall betalar klienten vanligtvis själv de faktiska kostnaderna får sin vård. I vissa situationer betalar FPA statlig ersättning för kostnaderna för den vård som getts till patienten.


När en klient från utlandet söker sig till vård i Finland är utgångspunkten att hen själv står för kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, för ordnande av tolkning och översättning av handlingar samt de kostnader som detta medför.

Klienten får vård mot klientavgiften för kommuninvånare om hen har en hemkommun i Finland eller visar upp ett adekvat intyg över rätt till vård för vårdgivaren. Det kan vara fråga om följande situationer:

  • En person som kommer från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz vistas tillfälligt i Finland och behöver medicinskt nödvändig vård. Då påvisar personen sin rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av hens bosättningsland.
  • En person som är bosatt i ett av de nordiska länderna kan påvisa sin rätt till vård med sitt pass eller identitetskort och en person som är bosatt i Australien med sitt pass.
  • Om du bor i Storbritannien eller Nordirland, kan du påvisa din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under Storbritanniens EU-medlemskap eller övergångsperioden för brexit, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kortet (Global Health Insurance Card).
  • En person arbetar i Finland, men saknar hemkommun i Finland och påvisar sin rätt med ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljats av FPA.
  • En person har ett förhandstillstånd för vård i Finland som har beviljats av ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz.

Som utgångspunkt kan din klient från utlandet debiteras för de faktiska vårdkostnaderna om hen

  • inte visar upp ett intyg över rätt till vård eller har en hemkommun
  • har sökt sig till Finland enkom för att använda hälsotjänster.

Du hittar ingående information om intygen över rätt till vård på FPA:s webbplats.

Om klienten inte har en hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård och hen vistas i Finland under en längre period, har hen rätt till medicinskt nödvändig vård. Sådana klienter är till exempel så kallade papperslösa. Om klienten är under 18 år gammal, har hen rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Klienten ska debiteras vårdkostnaderna till fullt belopp.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning för vårdkostnaderna hos FPA om kostnaderna inte kan debiteras klienten eller någon annan part, till exempel ett försäkringsbolag. Den offentliga hälso- och sjukvården kan dock avstå från att uppbära kostnaderna om klienten är uppenbart medellös.

FPA betalar ut ersättning till privatpersoner

En klient som kommer från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz kan få ersättning för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården i Finland antingen från FPA eller från sjukförsäkringsinstitutionen i sitt hemland, om hen insjuknat akut i Finland. FPA ersätter även kostnader för receptbelagda läkemedel och resor som gjorts på grund av vården. Klienten ska själv ta reda på i vilket land det lönar sig för hen att ansöka om ersättning.

Om en person från utlandet har beviljats förhandstillstånd för vård i Finland och hen har fått vården inom den privata hälso- och sjukvården i Finland kan hen få sjukvårdsersättningar från FPA i efterhand. FPA:s ersättning ska ansökas inom sex månader från det att kostnaderna uppkommit. En kopia av förhandstillståndet ska bifogas ansökan.

Ersättningar från försäkringsbolag: Olycksfall, yrkessjukdom och trafikolycka

Om en person som kommer från utlandet har råkat ut för en trafikolycka eller om vårdbehovet beror på ett olycksfall i arbetet som inträffat i Finland eller en yrkessjukdom som har uppkommit i en finländsk arbetsgivares tjänst är det i första hand försäkringsbolaget som ska ersätta vårdkostnaderna. Ärendet ska i första hand redas ut med skadeförsäkringsbolaget, Trafikförsäkringscentralen (TFC) eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF).

Den offentliga hälso- och sjukvården ska ansöka om ersättning för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom i första hand från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen hos försäkringsbolaget eller utreda ärendet via Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF). För en trafikskada i Finland ska den offentliga hälso- och sjukvården söka ersättning i första hand hos det försäkringsbolag som ansvarar för trafikskadan eller utreda ärendet via Trafikförsäkringscentralen (TFC).

På FPA:s webbplats finns närmare information om hur man ansöker om ersättning från försäkringsbolag.