Vårdkostnader och ersättningar

En klient från utlandet kan få vård i Finland mot klientavgiften, om hen har ett adekvat intyg över rätt till vård (t.ex. det europeiska sjukvårdskortet) eller en hemkommun i Finland. I annat fall betalar klienten vanligtvis själv de faktiska kostnaderna får sin vård. I vissa situationer betalar FPA statlig ersättning för kostnaderna för den vård som getts till patienten.


När en klient från utlandet söker sig till vård i Finland är utgångspunkten att hen själv står för kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, för ordnande av tolkning och översättning av handlingar samt de kostnader som detta medför.

Klienten får vård mot klientavgiften för kommuninvånare om hen har en hemkommun i Finland eller visar upp ett adekvat intyg över rätt till vård för vårdgivaren. Det kan vara fråga om följande situationer:

  • En person som kommer från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz vistas tillfälligt i Finland och behöver medicinskt nödvändig vård. Då påvisar personen sin rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av hens bosättningsland.
  • En person som är bosatt i ett av de nordiska länderna kan påvisa sin rätt till vård med sitt pass eller identitetskort och en person som är bosatt i Australien med sitt pass.
  • Om du bor i Storbritannien eller Nordirland, kan du påvisa din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under Storbritanniens EU-medlemskap eller övergångsperioden för brexit, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kortet (Global Health Insurance Card).
  • En person arbetar i Finland, men saknar hemkommun i Finland och påvisar sin rätt med ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljats av FPA.
  • En person har ett förhandstillstånd för vård i Finland som har beviljats av ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz.

Av din klient från utlandet kan de faktiska kostnaderna för vården uppbäras om hen

  • inte visar upp ett intyg över rätt till vård
  • har fått brådskande vård och har kommit till Finland från ett land som inte är ett EU-/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller Australien
  • har sökt sig till Finland enkom för att använda hälsotjänster.

Du hittar ingående information om intygen över rätt till vård på FPA:s webbplats.

FPA betalar ut ersättning till privatpersoner

En klient som kommer från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz kan få ersättning för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården i Finland antingen från FPA eller från sjukförsäkringsinstitutionen i sitt hemland, om hen insjuknat akut i Finland. FPA ersätter även kostnader för receptbelagda läkemedel och resor som gjorts på grund av vården. Klienten ska själv ta reda på i vilket land det lönar sig för hen att ansöka om ersättning.

Om en person från utlandet har beviljats förhandstillstånd för vård i Finland och hen har fått vården inom den privata hälso- och sjukvården i Finland kan hen få sjukvårdsersättningar från FPA i efterhand. FPA:s ersättning ska ansökas inom sex månader från det att kostnaderna uppkommit. En kopia av förhandstillståndet ska bifogas ansökan.

Ersättningar från försäkringsbolag: Olycksfall, yrkessjukdom och trafikolycka

Om en person som kommer från utlandet har råkat ut för en trafikolycka eller om vårdbehovet beror på ett olycksfall i arbetet som inträffat i Finland eller en yrkessjukdom som har uppkommit i en finländsk arbetsgivares tjänst är det i första hand försäkringsbolaget som ska ersätta vårdkostnaderna. Ärendet ska i första hand redas ut med skadeförsäkringsbolaget, Trafikförsäkringscentralen (TFC) eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF).

Den offentliga hälso- och sjukvården ska ansöka om ersättning för ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom i första hand från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen hos försäkringsbolaget eller utreda ärendet via Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF). För en trafikskada i Finland ska den offentliga hälso- och sjukvården söka ersättning i första hand hos det försäkringsbolag som ansvarar för trafikskadan eller utreda ärendet via Trafikförsäkringscentralen (TFC).

På FPA:s webbplats finns närmare information om hur man ansöker om ersättning från försäkringsbolag.