Vård utomlands utan förhandstillstånd

Du kan fritt resa till ett annat EU-land för att använda hälsotjänster. Du behöver inte meddela detta på förhand till FPA eller någon annan myndighet. FPA ersätter vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz på samma sätt som vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland.


Hur gör jag när åker utomlands för vård utan förhandstillstånd?

  1. Ta själv reda på möjligheterna att få den vård som du behöver i ett annat land och leta reda på en lämplig vårdenhet. Säkerställ att vårdenheten har vederbörliga verksamhetstillstånd i landet.
  2. Kom överens om arrangemangen kring vården med vårdgivaren.
  3. Tillställ nödvändiga patienthandlingar till vårdgivaren och låt vid behov översätta dem till vårdgivarens språk. Du kan skriva ut information på Mina Kanta.
  4. Skaffa remiss från en läkare om vårdenheten kräver det. I EU-/EES-länderna och Schweiz duger ofta en engelskspråkig remiss skriven i Finland som sådan, men vårdgivaren kan även kräva remiss från en lokal läkare.
  5. Du betalar själv hela vårdkostnaden och eventuella andra kostnader, till exempel kostnaderna för resor, läkemedel, vistelse, tolktjänster och ledsagare.
  6. Ansök om ersättning från FPA inom sex månader från betalningen.
  7. Kom ihåg att vården ges i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning och hälso- och sjukvårdssystem.
  8. På patientskador tillämpas den lagstadgade patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som inträffat utomlands, utan måste ansöka om ersättning i det vårdgivande landet. Eventuell medicinskt nödvändig fortsatt vård kan dock ges i Finland.

Planerad vård inom EU, EES och i Schweiz

Om du bor i ett EU-/EES-land kan du söka dig till planerad vård i de andra EU-/EES-länderna. Med planerad vård avses att du reser till ett land enkom för att få vård. EU-lagstiftningen förpliktar länderna att ge dig vård på samma sätt som de lokala invånarna i mottagarlandet. Om det finns kö till behandlingen, ställs du i kö på samma sätt som de lokala invånarna. Förutsättningen är att något EU-land ansvarar för dina vårdkostnader.

Vården ordnas enligt den nationella lagstiftningen. Alla patienter ska bemötas jämlikt i ordnandet av vården.

Vanligtvis betalar du själv vårdkostnaderna om du åker utomlands för planerad vård

FPA betalar i efterhand ersättning för vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz på samma grunder som den ersätter tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, om du har rest till mottagarlandet uttryckligen för att få vård. Förutsättningen är att vården ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Vården ska alltså bestå av en sådan behandling som även ges inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller för vilken du kan få FPA-ersättning enligt sjukförsäkringslagen. I FPA:s taxaförteckning ser du ersättningsbeloppen för olika behandlingar.

Du kan också ansöka om . Om tillståndet beviljas betalar du den lokala klientavgiften för vården.