Vård utomlands utan förhandstillstånd

Du kan uppsöka vård utan förhandstillstånd i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Du behöver inte meddela detta på förhand till FPA eller någon annan myndighet. Betala först själv din vård och ansök om ersättningar hos FPA i efterhand.


Checklista när du reser utomlands för behandling utan förhandstillstånd:

  1. Hitta en lämplig vårdplats.
  2. Kom överens om vården med vårdgivaren. Fråga också efter priset på din vård.
  3. Lämna in dina patienthandlingar till vårdgivaren och skaffa översättningar av dem vid behov.
  4. Skaffa remiss från en läkare om vårdenheten kräver det. Du kan också behöva en remiss för FPA:s ersättning.
  5. Du kan på förhand fråga FPA hurdana ersättningar du kan få för vården. Ansök om förhandsbeskedet i god tid innan du söker vård.
  6. Du betalar själv hela vårdkostnaden och eventuella andra kostnader, till exempel kostnaderna för resor, läkemedel, vistelse, tolktjänster och följeslagare.
  7. Ansök om ersättning hos FPA inom sex månader från betalningen.
  8. Kom ihåg att vården ges i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning och hälso- och sjukvårdssystem.
  9. På patientskador tillämpas den lagstadgade patientförsäkringen i det vårdgivande landet.

Planerad vård i EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om du bor i ett EU-/EES-land kan du söka dig till planerad vård i de andra EU-/EES-länderna. Med planerad vård avses att du reser till ett land enkom för att få vård. Om du får vård utomlands på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall är det inte fråga om planerad vård. EU-lagstiftningen förpliktar länderna att ge dig vård på samma sätt som de lokala invånarna i mottagarlandet. Serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i Schweiz, Storbritannien och Nordirland kan själva bestämma om de tar emot klienter från utlandet.

Om det finns kö till behandlingen, ställs du i kö på samma sätt som de lokala invånarna. Vården ordnas enligt den nationella lagstiftningen i varje land och kan skilja sig från den vård du får i Finland.

Ta själv reda på möjligheterna att få den vård som du behöver i ett annat land och kom överens om vården med vårdgivaren. Säkerställ att vårdenheten har vederbörliga verksamhetstillstånd i landet. Skaffa remiss från en läkare om en sådan krävs. I EU-/EES-länderna och Schweiz duger ofta en engelskspråkig remiss skriven i Finland som sådan, men vårdgivaren kan även kräva remiss från en lokal läkare. Tillställ nödvändiga patienthandlingar till vårdgivaren och låt vid behov översätta dem till vårdgivarens språk. Du kan få en utskrift på dina uppgifter på tjänsten MittKanta.

På eventuella patientskador tillämpas lagstiftningen i det vårdgivande landet. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som inträffat utomlands, utan måste ansöka om ersättning i det vårdgivande landet. Du kan dock få medicinskt nödvändig fortsatt vård i Finland.

Vanligtvis betalar du själv vårdkostnaderna om du åker utomlands för planerad vård

Om du uppsöker vård utan förhandstillstånd, betalar du först själv vårdkostnaderna. Du får information om vårdpriserna direkt vid den utländska vårdenhet du väljer.

Du kan på förhand fråga FPA hurdana ersättningar du kan få för vården. Ansök om förhandsbeskedet i god tid innan du söker vård, eftersom FPA begär behövliga uppgifter av den offentliga hälsovården inom ditt välfärdsområde.

Ansök om ersättningen från FPA i efterhand.  FPA ersätter i efterhand högst den vård som getts i ett annat EU- och EES-land, Schweiz samt Storbritannien och Nordirland för vad motsvarande vård skulle ha kostat i Finland inom ditt eget välfärdsområde. FPA begär av hälsovårdsenheten i ditt välfärdsområde de uppgifter som behövs. Förutsättningen för ersättningen är att ditt vårdbehov är medicinskt motiverat och vården ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Vården ska motsvara den vård som du skulle ha fått inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du behöver en remiss för vård, om remissen behövs för motsvarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du kan behöva en remiss som bilaga till FPA:s ersättningsansökan även om den utländska vårdgivaren inte kräver remiss. Du kan också ansöka om för vård ett förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen hos FPA. Om tillståndet beviljas betalar du den lokala klientavgiften för vården.