Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

FPA ersätter kostnaderna för läkemedel som köpts utomlands. Du kan få ersättning för läkemedel som köpts utomlands, om du är sjukförsäkrad i Finland, har en hemkommun i Finland eller omfattas av den finländska sjukvårdens kostnadsansvar. En förutsättning för ersättning är att ett motsvarande läkemedel är ersättningsgillt i Finland.


Läkemedelskostnader som uppstått utomlands kan även ersättas för personer som inte bor i Finland men som till följd av sitt arbete är sjukförsäkrade här. En person som bor i ett annat EU-land men är familjemedlem till en person som arbetar i Finland kan också vara berättigad till ersättningar.

Läkemedel som köpts i ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Om du köper läkemedel i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz med ett recept som förskrivits i Finland, betalar du själv läkemedelskostnaden. Du kan ansöka om ersättning för läkemedlet i efterhand hos FPA. En förutsättning för ersättning är att ett motsvarande läkemedel är ersättningsgillt i Finland.

Om du får medicinskt nödvändig vård i ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland under en tillfällig vistelse, får du även läkemedel med det europeiska sjukvårdskortet på samma sätt som personer som bor i landet. Om du emellertid själv betalar kostnaderna för läkemedlen kan du ansöka om ersättning från FPA eller det aktuella landets sjukförsäkringsinstitution.

Om du ansöker om ersättning för läkemedelsinköpen från FPA i efterhand kan du som ersättningsgrund välja antingen den finländska lagstiftningen eller ersättning enligt lagstiftningen i landet där du fick vård. Om du insjuknar akut i ett annat nordiskt land betalas ersättning alltid enligt det vårdgivande landets lagstiftning.

Om du har rest till ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland  för planerad vård utan ett förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen och som beviljats av FPA, ska du själv betala läkemedelskostnaderna till fullt belopp. Du kan i efterhand få ersättning enligt sjukförsäkringslagen från FPA för dessa kostnader. I praktiken kan du beviljas högst samma ersättning som du skulle få för ett motsvarande läkemedel i Finland.

Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen för vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, behöver du i allmänhet inte själv betala kostnaderna för läkemedelsbehandlingen i anslutning till vården.

  • Om du dock betalar både vård- och läkemedelskostnaderna själv ersätter FPA kostnaderna till högst det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.
  • Om du har beviljats förhandstillstånd och enbart har betalat läkemedelskostnaderna själv betalas ersättning enligt sjukförsäkringslagen på samma sätt som om du hade köpt motsvarande läkemedel i ett apotek i Finland.

Läkemedel som köpts i andra länder

FPA ersätter inte läkemedelskostnader som uppstått utanför EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland.