Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

FPA ersätter kostnaderna för läkemedel som köpts utomlands. Du kan få ersättning för läkemedel som köpts utomlands, om du är sjukförsäkrad i Finland, har en hemkommun i Finland eller omfattas av den finländska sjukvårdens kostnadsansvar. En förutsättning för ersättning är att ett motsvarande läkemedel är ersättningsgillt i Finland.


Läkemedelskostnader som uppstått utomlands kan även ersättas för personer som inte bor i Finland men som till följd av sitt arbete är sjukförsäkrade här. En person som bor i ett annat EU-land men är familjemedlem till en person som arbetar i Finland kan också vara berättigad till ersättningar.

Läkemedel som köpts i ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz

Om du köper läkemedel i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz med ett recept som förskrivits i Finland, betalar du själv läkemedelskostnaden. Du kan ansöka om ersättning för läkemedlet i efterhand hos FPA. En förutsättning för ersättning är att ett motsvarande läkemedel är ersättningsgillt i Finland.

Om du får medicinskt nödvändig vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz under en tillfällig vistelse, får du även läkemedel med det europeiska sjukvårdskortet på samma sätt som personer som bor i landet. Om du emellertid själv betalar kostnaderna för läkemedlen kan du ansöka om ersättning från FPA eller det aktuella landets sjukförsäkringsinstitution.

Om du ansöker om ersättning för läkemedelsinköpen från FPA i efterhand kan du som ersättningsgrund välja antingen den finländska lagstiftningen eller ersättning enligt lagstiftningen i landet där du fick vård. Om du insjuknar akut i ett annat nordiskt land betalas ersättning alltid enligt det vårdgivande landets lagstiftning.

Om du har sökt dig till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för planerad vård utan ett förhandstillstånd som beviljats av FPA, måste du själv betala vård- och läkemedelskostnaderna till fullt belopp. Du kan i efterhand få ersättning enligt sjukförsäkringslagen från FPA för dessa kostnader. I praktiken kan du beviljas högst samma ersättning som du skulle få för ett motsvarande läkemedel i Finland.

Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, behöver du i allmänhet inte själv betala kostnaderna för läkemedelsbehandlingen i anslutning till vården.

  • Om du dock betalar både vård- och läkemedelskostnaderna själv ersätter FPA kostnaderna till högst det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom den offentliga hälso- och sjukvården i din hemkommun.
  • Om du har beviljats förhandstillstånd och enbart har betalat läkemedelskostnaderna själv betalas ersättning enligt sjukförsäkringslagen på samma sätt som om du hade köpt motsvarande läkemedel i ett apotek i Finland.

Läkemedel som köpts i andra länder

FPA ersätter läkemedelskostnader som uppstått utanför EU- och EES-länderna samt Schweiz enbart om du har insjuknat plötsligt eller om du har behövt vård på grund av en kronisk sjukdom eller graviditet eller förlossning.

Läkemedelskostnaderna ersätts inte om du har rest till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz enkom för att söka vård.