Inköp av läkemedel utomlands

Om du har för avsikt att skaffa läkemedel i ett annat EU- eller EES-land ska du be din läkare om ett recept för inköp av läkemedel utomlands. Du kan också använda elektroniska recept i Estland, Kroatien, Portugal, Polen och Spanien. Om du vill köpa receptbelagda läkemedel utanför EU och EES, behöver du i allmänhet ett recept som har utfärdats av en yrkesutbildad person inom den lokala hälso- och sjukvården.


Du kan köpa läkemedel i andra EU- och EES-länder antingen med ett separat pappersrecept eller med ett elektroniskt recept.

Pappersrecept för läkemedelsinköp utomlands

Be personen som ordinerar läkemedlet att förskriva ett recept som accepteras i EU- och EES-länderna. Receptet heter ”recept för inköp av läkemedel utomlands”. Du får en utskrift på engelska av receptet. Du kan inte köpa läkemedel i Finland med utskriften och du kan inte heller själv skriva ut receptet från Mina Kanta-sidorna.

Receptet förskrivs med namnet på det verksamma ämnet. Receptet kan förskrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det av medicinska skäl är motiverat att använda handelsnamnet. Läkaren ska motivera användningen av handelsnamnet på receptet.

Elektroniskt recept utomlands

Finländska elektroniska recept börjar stegvis accepteras i EU-länderna. Än så länge kan läkemedel köpas i Estland, Kroatien, Portugal och Polen. I Portugal, Polen och Spanien fungerar finlädska elektroniska recept i somliga apotek medan alla apotek i Kroatien och Estland har beredskap att expediera elektroniska recept. Du kan köpa läkemedlen genom att visa upp en officiell identitetshandling, alltså passet eller ID-kortet, på apoteket. Det elektroniska receptet fungerar även i Finland. Observera dock att inte alla läkemedel kan köpas med ett elektroniskt recept utomlands. Se vilka begräsningar som gäller på webbplatsen Kanta.fi.

Allmänt om läkemedelsinköp utomlands

För recept gäller följande principer:

  • Läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat kan inte köpas utomlands med ett recept som utfärdats i Finland.
  • Om du köper ett receptbelagt läkemedel utomlands är det möjligt att det läkemedel som du får är ett annat än det läkemedel som du får på ett apotek i Finland. Läkemedelsutbyte utomlands kan ske enligt andra principer än i Finland.
  • Receptets giltighetstid bestäms utifrån lagstiftningen i det land där läkemedlet köps. I Finland är ett recept i allmänhet giltigt i två år.
  • Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land, om det misstänker att receptet inte är äkta eller korrekt.

Myndigheterna i EU-länder kan utbyta information om rätten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att ordinera läkemedel, till exempel vid misstanke om att ett recept inte är äkta. Om ett apotek fattar misstankar beträffande äktheten hos ett recept som förskrivits i ett annat EU-land, kan det be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård att utreda om personen som har förskrivit receptet har rätt att ordinera läkemedel. Kontrollen kan ta några dagar, eftersom systemet inte fungerar i realtid.

Läkemedelspriser utomlands

Du kan ta reda på läkemedelspriserna utomlands till exempel på webbplatserna för apotek i det aktuella landet eller hos landets kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.