Vård utomlands med förhandstillstånd

Du kan ansöka om förhandstillstånd hos FPA för vård eller behandling i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz. Förhandstillståndet är betalningsförbindelse, på basis av vilken din hemkommun betalar kostnaderna för vården som getts utomlands. Om förhandstillståndet beviljas betalar du den lokala klientavgiften för vården.


På vilka grunder beviljas förhandstillståndet?

Kriterierna för att bevilja förhandstillstånd och möjligheten att neka förhandstillstånd stadgas i EU-lagstiftningen. Vid beslut om förhandstillstånd tas hänsyn till den sökandes hälsotillstånd och det sannolika sjukdomsförloppet.

FPA måste bevilja dig ett förhandstillstånd om följande villkor uppfylls:

 • Ditt vårdbehov är medicinskt motiverat.
 • Du har rätt att få behandlingen i fråga inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.
 • Den offentliga hälso- och sjukvården kan inte enligt tidsfristerna för vårdgarantin ordna vården för dig i Finland.

Förhandstillståndet kan nekas om

 • vården eller behandlingen inte ordnas eller ges inom den offentliga hälso- och sjukvården
 • den offentliga hälso- och sjukvården i Finland kan ordna eller ge vården eller motsvarande vård eller behandling enligt tidsfristerna för vårdgarantin.

Hur gör jag när åker utomlands för vård med förhandstillstånd?

 1. Leta reda på en lämplig vårdgivare och ta reda på om denne accepterar förhandstillstånd. Säkerställ att vårdenheten har vederbörliga verksamhetstillstånd i landet.
 2. Ansök om . FPA beviljar förhandstillståndet om den offentliga hälso- och sjukvården förordar det.
 3. Kom överens om arrangemangen kring vården med vårdgivaren.
 4. Tillställ nödvändiga patienthandlingar till vårdgivaren och låt vid behov översätta dem till vårdgivarens språk. Du kan skriva ut information på Mina Kanta.
 5. Ta med dig blanketten för förhandstillstånd som FPA har skickat till dig.
 6. Du betalar den lokala klientavgiften för vården. För resorna, läkemedlen och vistelsen kan du ansöka om ersättning i efterhand hos FPA. I vissa situationer kan du även ansöka om ersättning för ledsagarens kostnader.
 7. Kom ihåg att vården ges i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning och hälso- och sjukvårdssystem.
 8. På patientskador tillämpas den lagstadgade patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som inträffat utomlands, utan måste ansöka om ersättning i det vårdgivande landet. Eventuell medicinskt nödvändig fortsatt vård kan dock ges i Finland.

Ansök om förhandstillstånd hos FPA

I Finland ansöker man om förhandstillståndet hos FPA. Du hittar anvisningar för ansökan om förhandstillstånd på FPA:s webbplats. FPA:s center för internationella ärenden hjälper dig vid behov med att ansöka om förhandstillstånd.