Vårdkostnader och ersättningar utomlands

För hälso- och sjukvårdstjänster utomlands uppbärs i allmänhet en klientavgift. Prissättningen av hälso- och sjukvårdstjänster och klientavgifterna beräknas på olika sätt för varje land. Situationen påverkas även av om landet tillämpar EU-lagstiftningen.


Utgångspunkten utomlands är att klienten själv betalar kostnaderna för vården. EU-lagstiftningen och de internationella överenskommelserna om social trygghet som Finland har ingått kan förändra situationen så att du inte behöver själv betala alla dina vårdkostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna om

  • du får medicinskt nödvändig vård i ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz med det europeiska sjukvårdskortet eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet
  • FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz
  • den offentliga hälso- och sjukvården har ordnat din vård utomlands som en  och det finns en överenskommelse om att du betalar antingen den lokala klientavgiften eller klientavgiften för hälso- och sjukvård i Finland
  • du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och har registrerat dig hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland med det av FPA utfärdade intyget över rätt till vårdförmåner
  • du insjuknar under en tillfällig vistelse i Australien och får vård inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården.
  • du vistas i Québec tillfälligt som arbetstagare, studerande eller forskare och du har ett registrerat intyg beviljat av FPA eller Pensionsskyddscentralen.

Du står i allmänhet alltid själv för vårdkostnaderna om du får vård i ett annat land än ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz.

Totalkostnaderna för vården kan bestå av flera olika faktorer

Vårdkostnaderna utomlands omfattar i allmänhet alla kostnader som hör till vården, till exempel vårdpersonalens arbete och andra personaltjänster samt kostnader för utrymmen, måltider, städning, sjukhus- och sängkläder. En separat avgift kan även tas ut för vårdmaterial och vårdåtgärder samt läkemedel. Även kostnader för tolkning och för översättning av patienthandlingar hör till vårdkostnaderna som faktureras.

Ansökan om ersättning

Ansök om ersättning för kostnaderna för vård utomlands hos FPA, om du har betalt alla kostnaderna själv.

Reseförsäkringen eller en annan privat försäkring kan ersätta vårdkostnader utomlands. Försäkringsbolaget kan ersätta kostnader direkt till vårdgivaren eller i efterhand mot en kvitterad faktura. Fråga försäkringsbolaget om ersättningen av kostnaderna.