Språkliga rättigheter

Patienten har rätt att få information om sin vård så att han eller hon tillräckligt förstår innehållet i och vikten av informationen.


Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård är skyldiga att klargöra för patienten hans eller hennes hälsotillstånd, vårdens betydelse, olika behandlingsalternativ och andra frågor som rör vården. Om patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk ordnas vid behov tolkning.

Patienter i Finland har alltid rätt att kostnadsfritt få information som rör den egna vården.

I Finland ges hälsovårdstjänsterna på finska eller svenska

Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland ges på finska eller svenska, som är officiella språk i Finland. Lagen förpliktar inte vårdgivaren att erbjuda tjänster på andra språk.

I ett enspråkigt välfärdsområde ordnas social- och hälsovårdstjänsterna på välfärdsområdets språk.

Tvåspråkiga välfärdsområden ska ge tjänsterna på det språk som patienten önskar, på finska eller svenska.

Dessutom har samer rätt att använda det samiska språket i kommuner i samernas hembygdsområde och i Lapplands välfärdsområde i sådana social- och hälsovårdstjänster som endast produceras vid verksamhetsenheter som ligger utanför kommunerna i hembygdsområdet.

Nordbor har rätt att få hälsovårdstjänster på sitt eget språk

Nordiska medborgare har på grundval av den Nordiska konventionen om social trygghet rätt att inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland använda sitt eget språk: svenska, finska, norska, danska eller isländska. Vid behov ska den offentliga hälso- och sjukvården ordna nödvändig tolknings- och översättningshjälp om patienten kommer från ett annat nordiskt land.

Tolkningskostnaderna är en del av vårdkostnaderna

Om du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för dina vårdkostnader, faktureras tolkningskostnaderna som en del av dina vårdkostnader.

Om du planerar vård i Finland är du skyldig att ordna nödvändig tolkning för vården. Vårdpersonalen kan ordna tolkningstjänster för vården om du inte förstår informationen som rör din vård.

Om du själv ansvarar för dina vårdkostnader är du skyldig att betala även tolkningskostnader i samband med vården.