Tillgång till vård i Finland

För den offentliga hälso- och sjukvården har maximala väntetider till vården fastställts. Brådskande vård måste ges omedelbart. För icke-brådskande vård gäller olika regler för hälsovårdscentralen, den specialiserade sjukvården och munhälsovården.


Tidsfrister för tillgången till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården

Första hjälpen och brådskande vård måste ges omedelbart oavsett var patienten är bosatt. Hälsovårdscentraler och sjukhus har jourmottagningar för den brådskande vården.

Icke-brådskande vård ges vid hälsovårdscentraler. För tillgången till vård garanteras vissa tidsfrister. Om en hälsovårdscentral eller ett sjukhus inte kan ge vården inom den givna tiden ska de skaffa vården vid någon annan enhet.

Välfärdsområdet ska minst var fjärde månad publicera information om väntetiderna till vården på sin webbplats. Dessutom publicerar Institutet för hälsa och välfärd statistik om tillgänglighet i vården både inom primärhälsovården (på finska) och den specialiserade sjukvården. Du kan fråga om väntetiderna direkt vid hälsovårdscentralerna och sjukhusen.

Du får alltid brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Rätten till icke-brådskande vård i Finland varierar. Du kan läsa mer om rätten till vård här.

Maximala väntetider i hälsovårdscentralen

På vardagar under tjänstetid ska du omedelbart kunna få kontakt med din hälsostation per telefon. Kontakt per telefon betyder att du förutom att kunna boka tid får rådgivning och en preliminär åtgärdsplan samt information om hur ditt besvär, symtom eller problem ska hanteras. Du kan också besöka din hälsostation personligen. Inom vissa välfärdsområden kan du också kontakta hälsostationen via välfärdsområdets webbplats.

Vårdbehovet och hur brådskande det är ska bedömas under samma dag som du kontaktar hälsovården. Förutom av en läkare kan vårdbehovet även bedömas av någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården.

Din vård ska inledas inom 14 dygn från det att vårdbehovet bedömdes. Munhälsovård ska ges inom fyra månader. Om undersökningarna visar att du behöver vård på sjukhus måste vården på sjukhuset inledas senast sex månader efter att vårdbehovet fastställdes.

Om din hälsostation eller ditt sjukhus inte kan behandla dig inom tidsfristen, kan du få vård på ett annat ställe, antingen i ett annat välfärdsområde eller inom den privata hälsovården. Vid behov kan vården även köpas utomlands.

Tidsfrister inom specialiserad sjukvård

För icke-brådskande specialiserad sjukvård krävs remiss från en läkare eller en tandläkare. Bedömningen av vårdbehovet ska inledas inom tre veckor från det att remissen anlänt till sjukhuset.

Vårdbehovet bedöms antingen utifrån remissen eller genom ytterligare undersökningar. Ytterligare undersökningar som eventuellt behövs för bedömningen eller bedömning av en specialist ska göras inom tre månader från det att remissen anlänt. Vården ska inledas senast inom sex månader efter det att vårdbehovet konstaterades.

Inom mentalvårdstjänster för barn och unga ska vårdbehovet bedömas inom sex veckor från det att remissen anlänt. Personer under 23 år med psykisk ohälsa ska få vård senast inom tre månader från det att vårdbehovet konstaterades.