Vårdkostnader när du söker vård i Finland

I regel står du själv för vårdkostnaderna om du kommer till Finland för planerad vård. Du ansvarar även själv för resekostnaderna i anslutning till vården samt för de kostnader som eventuell övernattning, tolkning eller översättning av dokument medför. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos din egen sjukförsäkringsinrättning, som ersätter kostnaderna enligt den egna lagstiftningen.


EU- och EES-länderna är skyldiga att ersätta vård som getts i Finland. Andra länder kan ersätta vård som getts i Finland, om behandlingen ingår i landets nationella lagstiftning.

Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna.

Du kan höra dig för om vårdpriserna direkt hos din vårdgivare.

Du får vården genom att betala klientavgiften om du har beviljats förhandstillstånd

Om du har beviljats ett förhandstillstånd (blankett S2) för vård i Finland och ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz ansvarar för dina vårdkostnader, betalar du samma klientavgift för din vård som personer bosatta i Finland. Ett förhandstillstånd är en betalningsförbindelse, enligt vilken beviljaren av tillståndet ansvarar för vårdkostnaderna.

Ansökan om förhandstillstånd görs alltid i bosättningslandet. Överlämna förhandstillståndet direkt till vårdgivaren.

Förhandstillstånd används i allmänhet endast inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om du ändå har fått vård enligt ett förhandstillstånd inom den privata hälso- och sjukvården i Finland kan du ansöka om ersättning från FPA för vård- och läkemedelskostnaderna samt för de resekostnader som uppkommit i Finland.

Du kan ansöka om ersättning i efterhand

I vissa situationer kan du få ersättning från FPA för vårdkostnader som uppkommit i Finland även om du inte bor i Finland. FPA ersätter dig kostnader för vård inom den privata hälso- och sjukvården samt rese- och läkemedelskostnader i anslutning till vården inom den privata eller offentliga hälso- och sjukvården, om

  • du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland enligt EU-lagstiftningen ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.
  • du har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz ansvarar för dina sjukvårdskostnader
  • du har sökt dig till planerad vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett S2)
  • du har kommit från ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz för att arbeta i Finland och är arbetspensionsförsäkrad i Finland, men bor utomlands.
  • du har kommit till Finland från Québec i Kanada som utsänd arbetstagare, forskare eller studerande och är registrerad hos FPA.

Om du har kommit till Finland i avsikt att använda hälsotjänster och inte har något förhandstillstånd som beviljats av ditt bosättningsland (blankett S2) kan du ansöka om ersättning för vårdkostnaderna hos din egen sjukförsäkringsinstitution.

FPA ersätter inte kostnader som uppkommit inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du har fått medicinskt nödvändig vård inom den privata hälso- och sjukvården under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz ansvarar för dina sjukvårdskostnader kan du ansöka om ersättning i efterhand antingen hos FPA eller hos din egen sjukförsäkringsinstitution.

FPAs direktersättning

Du kan få FPA-ersättningen som direktersättning

  • för ambulanstransporter, om du har ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz. Du betalar bara självriskpriset för transporten.
  • vid privata läkarcentraler, för läkemedelsinköp på apoteket samt för ambulanstransporter, om du har det europeiska sjukvårdskortet för pensionärer
  • för läkemedelsinköp på apoteket om du har ett Intyg över rätt till vårdförmåner i Finlandsom beviljats av FPA och där rätten till direktersättning har fastställts separat.