Fortsatt vård

Den fortsatta vården ska genomföras så att du vägleds till en läkare eller tandläkare som tidigare vårdat dig alltid då det är möjligt för att vården ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vid behov utarbetas en vårdplan för fortsatt vård eller en rehabiliteringsplan.


I utarbetandet av vårdplanen för fortsatt vård eller rehabiliteringsplanen övervägs till exempel fysikalisk rehabilitering, anpassningsträning, yrkesvägledning, handledning i användning av hjälpmedel, psykosocial rehabilitering, kostrådgivning samt din arbetsförmåga och återgången till arbetet bedöms.

Om du vill kan du ta med en anhörig eller någon annan nära person till planeringen av den fortsatta vården. Planen utarbetas alltid tillsammans med dig. Delta aktivt i utarbetandet av planen för din fortsatta vård och tveka inte att fråga om något är oklart. Berätta om dina önskemål gällande den fortsatta vården. Spara din vårdrapport och dina läkemedelsordinationer. Vårdrapporten, det vill säga epikrisen, är en rapport om sjukdomens varaktighet och vård som utarbetas efter vårdens avslut. Följ alla anvisningar gällande läkemedel, vård, hygien och diet. Vid behov kan du be om att få anvisningarna skriftligt.