Tillgängliga tjänster i Finland

Till ett modernt och jämlikt samhälle hör tillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster. Tillgängliga tjänster och information om tillgängligheten utgör en del av kvaliteten i hälsostationernas och sjukhusens tjänster: tjänsterna är tillgängliga för alla och olika klientgruppers behov tillgodoses när de uträttar ärenden.


Vad innebär tillgänglighet?

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp som definierats enligt följande:

  1. den fysiska miljöns tillgänglighet, till exempel tillgängligheten inne i byggnader och på utomhusområden.
  2. tillgänglighet i fråga om information och kommunikation, vilket även omfattar distanstjänster och e-tillgänglighet.
  3. servicehändelsens tillgänglighet, till exempel växelverkan med personal och icke-diskriminering i bemötandet av klienten.

Vanligaste hinder för framkomligheten är olika nivåskillnader, såsom trappor och trösklar. Bland annat rollatoranvändare behöver utrymme, vilket betyder att gångvägar, dörröppningar, hissar samt toaletter och receptioner måste vara rymliga. För dem som har det besvärligt att gå är det viktigt att det finns tillräckligt många platser att vila upp sig på på hälsostationen. Olika knappar och servicediskar ska planeras så att också barn, kortväxta och rullstolsburna kan använda dem.

Servicemiljöns tillgänglighet består också av kommunikationslösningar: till exempel av att det finns skyltar på klartext och induktionsslingor för dem med hörselnedsättning. Också personalens förmåga att ta hänsyn till olika slags användare förbättrar tjänsternas tillgänglighet. Klienten kan även ha med sig en kontakttolk som tolkar samtalet på hälsovårdscentralen. En kontakttolk behövs när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården möter en klient som han eller hon inte har ett gemensamt språk med. Tidsbokning och avbokning av en reserverad tid kan också göras på andra sätt än per telefon, till exempel via SMS.

I Finland regleras byggande av markanvändnings- och bygglagen samt den kompletterande förordningen som innehåller de centrala bestämmelserna om den byggda miljöns tillgänglighet. Enligt lagen ska personer med rörelse- eller funktionsnedsättning kunna självständigt uträtta ärenden i förvaltnings- och servicebyggnader.

Hur hittar jag tillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland?

Det finns stora skillnader i tillgängligheten vid olika hälsostationer och sjukhus. En del kommuner erbjuder mycket detaljerad tillgänglighetsinformation om vårdenheterna. Till exempel på Helsingfors stads webbplats finns en servicekarta där du hittar information om tillgängligheten vid vårdenheterna. Du kan till exempel söka en hälsostation som är lättåtkomlig med egen bil för rullstolsbundna.

Bäst får du reda på tillgängligheten vid hälsostationen genom att kontakta hälsostationen direkt.