Patientsäkerhet i Finland

Som klient inom hälso- och sjukvården har du en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet. Delta i din vård, kommunicera aktivt om sådant som oroar dig och ställ frågor om behandlingen.


Ansvaret för patientsäkerheten ligger hos hälso- och sjukvårdspersonalen, men du som klient inom hälso- och sjukvården har en central roll i främjandet av patientsäkerheten vid din vårdenhet.

Du kan främja din egen patientsäkerhet bland annat på följande sätt:

  • Berätta för vårdpersonalen om din situation, sjukdomshistoria och dina läkemedel.
  • Kontrollera att dina personuppgifter är rätt.
  • Fråga vad som undersöks, varför, när och var. Följ de anvisningar som du får.
  • Om du anser att ett tillbud, en felbehandling eller en olycka har inträffat vid vårdenheten, ska du ta upp detta med en skötare eller en läkare. Genom att utreda ärendet snabbt kan missförstånd avfärdas.

Vad innebär patientsäkerhet?

Patientsäkerhet är

  • vård där din säkerhet inte äventyras på grund av olycksfall, misstag eller glömska,
  • de principer, praxis och goda tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdsenheten som finns för att förebygga och förhindra risker och farliga situationer,
  • förebyggande av mänskliga misstag (fler än hälften av alla olycksfall kan förhindras),
  • gemensamt lärande utan skuldbeläggning,
  • något som angår både dig som patient och alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som behandlar patienter.

Till patientsäkerhet hör trygg vård, trygg läkemedelsbehandling och trygg medicinsk utrustning. Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska ha ett system för rapportering om och uppföljning av farliga situationer som inträffar inom vården. Verksamhetsenheterna ska också upprätta en plan för patientsäkerheten, där man fastställer ansvariga personer och enhetsledningens ansvar för förutsättningarna och resurserna för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som håller hög kvalitet och tillgodoser patientsäkerheten.

Om du är missnöjd med vården som du har fått ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Om du har drabbats av eller misstänker en patientskada kan du göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.