Chile

Nödnumren är: ambulans 131, brandkår 132, polis 133.


Överenskommelse om social trygghet

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Chile gäller folk- och familjepensionen samt sjukvården för pensionärer. Enligt avtalet har en person som får pension från Finland eller Chile och som är bosatt på den andra avtalspartens område rätt till sjukvård på samma villkor som pensionärer som omfattas av bosättningslandets lagstiftning. Övriga grupper som vistas tillfälligt i landet, till exempel turister, har inte rätt till sjukvårdsförmåner i Chile.

Hälso- och sjukvård

I Chile finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. Offentliga sjukhus har ofta låg utrustningsstandard. Läkarna är emellertid yrkeskunniga och högutbildade. Samma läkare arbetar ofta dels inom den offentliga och dels inom den privata sektorn. Privatkliniker och -sjukhus i Santiago håller en hög nivå. När du reser till Chile är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Privata sjukhus kallas för clinica, de offentliga heter hospital.

De två största privatsjukhusen i Santiago är Clinica Alemana och Clinica Las Condes. I båda sjukhusen finns en avdelning för internationella patienter. Sjukvården i privata inrättningar är dyr. De största sjukhusen accepterar kreditkort men ofta måste man betala kontant.

Chile har två sjukförsäkringssystem. För att bli inkluderad i sjukförsäkringssystemet krävs ett chilenskt ID-kort och personnummer (RUT). FONASA (Fondo Nacional de Salud) är statens offentliga hälso- och sjukvårdssystem som endas är avsett för chilenska medborgare och innehavare av ett uppehållstillstånd. FONASA omfattar både offentliga sjukhus och privata kliniker. Det privata systemet heter ISAPREs (Instituciones de Salud Previsional) och består av flera företag som tillhandahåller ISAPRE-sjukförsäkringen. ISAPREs är ett något dyrare system som håller högre kvalitet och där köerna är kortare jämfört med FONASA. Båda systemen erbjuder vid behov brådskande vård.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Tandläkare

Tandvården i Chile håller hög kvalitet och är ofta något förmånligare än i Finland.

Läkemedel

Receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel fås i stor omfattning på apotek. Läkemedel är allmänt sett dyra, men på begäran säljer apotek även avsevärt förmånligare parallelldistribuerade läkemedel.