Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland

Med tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården avses offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänsteutbudet tillämpas på offentlig hälso- och sjukvård, privat hälso- och sjukvård som berättigar till ersättning från sjukförsäkringen samt på situationer där patienten söker sig till vård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz.


Enligt huvudregeln omfattar tjänsteutbudet medicinskt och odontologiskt motiverat

 • förebyggande av sjukdomar
 • undersökningar för konstaterande av sjukdom
 • vård
 • rehabilitering.

Målet är att hälso- och sjukvården i Finland endast använder effektiva och trygga undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder som kan produceras till en rimlig kostnad. Därför har man ur tjänsteutbudet uteslutit verksamhet

 • som innebär en orimligt stor risk för patientens liv eller hälsa i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås

eller

 •  vars effekt är liten och vars kostnader är orimliga i förhållande till de hälsofördelar som kan uppnås och det terapeutiska värdet.

Varför fastställs tjänsteutbudet?

Orsaken till att tjänsteutbudet stadgas i lag är EU:s patientdirektiv, vars föreskrifter trädde i kraft i Finland i början av 2014. Enligt direktivet har en person som söker sig från Finland till planerad vård i utlandet rätt till ersättning endast för sådana undersökningar och behandlingar som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet måste fastställas för att man ska veta vilka behandlingar som är ersättningsgilla.

Om vård som getts utomlands inte ingår i tjänsteutbudet i Finland kan ingen ersättning för den betalas utomlands. Undantag från detta är sällsynta sjukdomar för vilka man i vissa fall kan få ett förhandstillstånd. På motsvarande sätt ersätter inte bosättningslandet en person som kommer från utlandet till Finland för planerad vård för sådan vård som kan fås i Finland men som inte ingår i bosättningslandets tjänsteutbud.

Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården fastställs av tjänsteutbudsrådet (PALKO) som inrättats i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Rådet har till uppgift att

 • lämna rekommendationer om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ska höra till eller uteslutas ur tjänsteutbudet
 • följa upp och utvärdera tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården
 • på FPA:s och andra myndigheters begäran ge utlåtanden om tolkningen och tillämpningen av tjänsteutbudet samt om principerna för hur utbudet ska fastställas
 • delta i den offentliga debatten om och samarbetet kring tjänsteutbudet
 • följa den internationella utvecklingen och delta i det internationella samarbetet kring tjänsteutbudet
 • behandla övriga ärenden som social- och hälsovårdsministeriet anvisat rådet.

Du kan läsa om tjänsteutbudsrådets handläggningsprocess på Palkos webbplats.