Införsel av läkemedel till Finland

Du kan föra in både receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel för eget bruk från utlandet till Finland med vissa begränsningar.


Du kan föra in både receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel för eget bruk från utlandet till Finland:

  • Från EES-länder i en mängd som motsvarar ett års användning.
  • Från andra länder än EES-länder i en mängd som motsvarar tre månaders användning.

Till EES-länderna hör Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Island, Italien, Österrike, Kroatien, Cypern, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Portugal, Polen, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern, Estland och Storbritanniens Nordirland* .

*Observera att Storbritannien inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet från och med den 1 januari 2021. På Nordirland tillämpas emellertid samma begränsningar som länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. .

Du kan föra in ett läkemedel i Finland

  • om det har försäljningstillstånd i landet där du köpte det
  • om du har köpt det av en aktör som har tillstånd att sälja läkemedel
  • om du vid behov med ett recept eller ett läkarintyg kan påvisa att läkemedlet är avsett för ditt eget bruk.

Införsel av narkotiska läkemedel och läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet till Finland

Du kan föra in narkotikaklassificerade läkemedel för ditt eget personliga bruk till Finland

  • från ett Schengenland i en mängd som motsvarar högst 30 dygns förbrukning
  • från ett land som inte är ett Schengenland i en mängd som motsvarar högst 14 dygns förbrukning.

Länder som hör till Schengenområdet är Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Schweiz.

Du ska ha med dig ett Schengenintyg om du reser inom Schengenområdet och har med dig ett läkemedel som klassificeras som narkotika, i huvudsak läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet eller psykotropiska läkemedel. Med intyget påvisar du att läkemedlet är nödvändigt.  Schengenintyg får du på apoteket.

Om du för in samma eller motsvarande läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika till Finland upprepade gånger, ska det från den föregående införseln ha förflutit minst en tid som motsvarar förbrukningstiden för den läkemedelsmängd som har införts tidigare. Det är inte tillåtet att på samma gång föra in läkemedelspreparat som innehåller narkotika som enligt preparatets bruksanvisning kan ha kliniskt betydande och farlig samverkan om de används samtidigt.

Lagliga och olagliga läkemedel

Med lagliga läkemedel avses ett preparat

  • som har försäljningstillstånd i det land där det har köpts
  • som har köpts av en aktör som har rätt att sälja läkemedel.

måste du vid behov kunna påvisa att preparatet är avsett för ditt eget bruk. Du kan påvisa detta med ett recept eller läkarintyg om det är fråga om en receptbelagd medicin.

Att beställa eller importera olagliga läkemedel är ett läkemedelsbrott. När det gäller läkemedel som klassificeras som narkotika är det fråga om narkotikabrott.

Om du vill säkerställa huruvida en produkt klassificeras som ett läkemedel kan du kontrollera saken hos Fimea.