Kroatien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Kroatien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls av både offentliga och privata vårdgivare. Privata hälso- och sjukvårdstjänster som har ett avtal med den kroatiska sjukförsäkringskassan (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO) kostar lika mycket som den offentliga hälso- och sjukvården. Om du däremot besöker en vårdgivare som inte har ett sådant avtal, betalar du alla vårdkostnader själv. Varje offentlig serviceproducent har en särskild beteckning som anger att producenten är en HZZO-avtalspartner, det vill säga en del av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet. På webbplatsen för den kroatiska kontaktpunkten finns en lista (på engelska) med serviceproducenter inom den offentliga hälso- och sjukvården i Kroatien som samarbetar med landets sjukförsäkringskassa.

På större orter anvisas turister vanligtvis till hälsovårdscentralen (dom zdravlja). Varje kommun har en egen hälsovårdscentral som tillhandahåller primärvård. Genom att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort (EU-kort) borde du få nödvändig vård mot självrisk. Vid behov anvisas turister till det närmaste sjukhuset (bolnica) som finns i större städer.

På alla turistområden finns engelsktalande läkare och apotekare. Hälso- och sjukvården för turister under högsäsong kallas för ”turistička ambulanta”. Hälso- och sjukvården för turister under högsäsongen kallas för ”turistička ambulanta”. Det är viktigt att observera att ”turistička ambulanta” endast är tillgänglig under turistsäsongen. För närvarande har den inget avtal med sjukförsäkringskassan, vilket innebär att du betalar för vården själv.

Akut insjuknande

Läkare och tandläkare

Välj en läkare eller tandläkare som har ett avtal med HZZO. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på mottagningen. I Kroatien behövs oftast en remiss för att konsultera en specialist. Läkarvården är kostnadsfri. Också akuttandvården är kostnadsfri. Du betalar dock alltid en klientavgift för besöket.

Läkemedel

Du kan hämta ditt receptbelagda läkemedel på ett apotek (ljekarna) som har ingått ett avtal med HZZO. Receptet är giltigt i 15 dagar från förskrivningsdatumet. Undantaget är recept på antibiotika, som är giltigt i tre dagar från förskrivningsdatumet. Alla apotek som expedierar receptbelagda läkemedel har ett avtal med HZZO. Flest apotek finns på orter som har en hälsostation. Apotekens öppettider varierar.

Du kan också köpa läkemedel i Kroatien med det elektroniska recept som en läkare utfärdar för dig i Finland. Du får ut dina läkemedel på apotek i Kroatien genom att visa upp ditt pass eller ett ID-kort. Användningen av elektroniska recept utomlands är behäftat med vissa begränsningar. Bekanta dig med alla begränsningar på webbplatsen Kanta.fi. Du kan ansöka om läkemedelsersättning vid FPA i efterhand.

Vård på sjukhus

Det finns sjukhus och specialiserade sjukhus i alla större städer. Mindre kliniker finns runtom i landet.För vård på sjukhus krävs remiss från en allmänläkare. Om sjukhuset har avtal med HZZO täcker sjukförsäkringen vårdkostnaderna. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på sjukhuset. Ambulanstransporten i nödfall är kostnadsfri.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Kroatien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Vi har även listat några användbara informationskällor nedan. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Kroatien till den nationella kontaktpunkten i Kroatien.

I Kroatien prissätter privata vårdgivare själva sina tjänster. Landets läkarförbund fastställer minimipriser för vården inom privatsektorn, men någon övre gräns finns inte. Priserna för olika behandlingar finns på serviceproducenternas webbplatser. Det rekommenderas att du alltid kontrollerar priset direkt hos serviceproducenten innan du söker dig till vården.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

I Kroatien ansvarar hälsovårdsministeriet för att övervaka kvaliteten på och tillstånd för hälso- och sjukvårdstjänster. Ministeriet publicerar regelbundet information om vårdens kvalitet. Sjukhusspecifik kvalitetsinformation finns dock inte att tillgå. Kriterierna för kvaliteten och säkerheten i vården på sjukhus och hos andra vårdgivare fastställs som bäst. Vid behov kan du be om ytterligare information vid den nationella kontaktpunkten i Kroatien eller via e-post från hälsovårdsministeriet på pitajtenas(at)miz.hr.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Kroatien har ett sjukförsäkringssystem där medborgarna förväntas bidra efter betalningsförmåga och får grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster efter behov. Den kroatiska sjukförsäkringskassan (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO) är den enda försäkringsgivaren i det obligatoriska sjukförsäkringssystemet och hela befolkningen är sjukförsäkrad via den. Som den enda köparen av hälsotjänster har HZZO en viktig position i fastställandet och prissättningen av de basala hälsotjänster som den lagstadgade försäkringen omfattar och i etableringen av riktlinjerna för utförandet.

Det kroatiska hälso- och sjukvårdssystemet innefattar både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Den offentlig hälso- och sjukvården ordnas på alla nivåer och i alla funktioner (primär och sekundär hälso- och sjukvård) enligt områdesindelningen baserad på län. Bara tertiärvården (medicinska institutioner) ordnas regionalt.

Personer som är försäkrade i Kroatien har rätt till bland annat primärvård, vård hos specialistläkare och på sjukhus, läkemedel som är på HZZO:s officiella lista över godkända läkemedel, tandproteser, ortopediska hjälpmedel och andra apparater samt hälsovård utomlands.