Finland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvårdssystemet

Kommuner och samkommuner ansvarar för ordnandet av den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. En kommun kan ordna tjänsterna genom att producera dem själv eller tillsammans med en annan kommun. Kommunen kan även köpa tjänsterna av ett privat företag eller en privat organisation.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tillsammans med sina underlydande ämbetsverk och inrättningar ansvarar för styrning av hälso- och sjukvården. Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården finansieras med skatteintäkter och för tjänsterna tas det ut klientavgifter.

Hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls även av privata företag, självständiga yrkesutövare och organisationer. FPA ersätter en del av kostnaden för privat hälso- och sjukvård för personer som är bosatta och sjukförsäkrade i Finland.

Tillgång till vård

Boende i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Under en tillfällig vistelse i Finland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare.

Om vårdbehovet inte är akut kan du kontakta en hälsostation i din vistelsekommun. De kommunala hälsostationerna har vanligtvis öppet på vardagar kl. 8–16. Övriga tider tillhandahålls akutvård på sjukhus. I vissa kommuner ordnas primärvårdsjouren även under tjänstetid på sjukhuset i en närkommun.

Kontaktuppgifterna till hälsostationerna finns på kommunernas webbplatser, till exempel www.hel.fi för Helsingfors och www.turku.fi för Åbo. Du kan även söka hälso- och sjukvårdstjänster enligt kommun i portalen www.suomi.fi.

Du får medicinskt nödvändig vård på samma sätt och mot samma klientavgift som boende i Finland när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort i sjukhuset eller på hälsostationen.

Klientavgifterna varierar något i olika kommuner men avgiftstaket är enligt följande (2022–2023):

  • Poliklinikavgift: 41,80 euro per besök
  • Vårddagsavgift i sjukhuset: 48,90 euro per dag
  • Ingrepp inom dagkirurgi: 136,90 euro
  • Behandling vid ett psykiatriskt sjukhus: 22,80 euro per dag

Personer som är bosatta i ett annat nordiskt land

Du kan påvisa din rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med en officiell identitetshandling eller ett pass. Du ska ha din fasta adress i ett annat nordiskt land.

Personer som är bosatta i Storbritannien eller Nordirland

Om du anländer tillfälligt från Storbritannien eller Nordirland till Finland, kan du påvisa din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under Storbritanniens EU-medlemskap eller övergångsperioden för brexit, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kort (Global Health Insurance Cards).

Boende i Australien

Om du har din hemvist i Australien har du rätt att under din tillfälliga vistelse i Finland få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland genom att visa upp ditt pass. Du ska ha din fasta adress i Australien.

Du kan även använda privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och FPA ersätter en del av kostnaderna för medicinskt nödvändig vård.

Personer som är bosatta i andra länder

Du har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du ansvarar själv för hela vårdkostnaden. Du kan även använda privata hälso- och sjukvårdstjänster på din egen bekostnad.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver läkare, kontakta en lokal hälsostation. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. På hälsostationerna finns också sköterskor som kan ge sårvård och förskriva läkemedel i mindre allvarliga fall.

När hälsostationen är stängd ges brådskande vård i jourenheter som fungerar i samband med de stora hälsovårdscentralerna och sjukhusen. Vid jouren ges vård i sådana situationer där vården inte kan överföras utan att sjukdomen förvärras eller skadan försvåras. Om du undrar om din situation kräver ett besök på jouren, kan du ringa jourhjälpens telefontjänst, som du hittar på numret 116117. Jourhjälpen betjänar avgiftsfritt inom flera sjukvårdsdistrikt, dygnet runt. Du kan kontrollera verksamhetsområdet på jourhjälpens webbplats. I nödsituationer ska du alltid kontakta nödnumret 112.

Inom den privata hälso- och sjukvården kan du boka en tid till en allmänläkare eller specialist direkt. Privata läkare och tandläkare prissätter själva sina tjänster. Vanligtvis betalar du för behandlingen i förväg.

Tandläkare

Offentlig tandvård finns tillgängligt för personer bosatta i Finland. Om du behöver tandvård under din vistelse på grund av en olycka eller sjukdom, kontakta den lokala hälsostationen. För att få vården till samma kostnad som invånarna ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort. Du kan även använda privata tandvårdstjänster på din egen bekostnad.

Läkemedel

Läkemedel kan köpas på apotek (apteekki). I Finland förskrivs läkemedel med elektroniska recept – läkare utfärdar inte pappersrecept. Om du har ett pappersrecept från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du gå till vilket apotek som helst med det. Du betalar fullt pris för läkemedlet i förväg. Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz kan även vara elektroniskt. För närvarande kan du i finländska apotek köpa receptbelagda läkemedel med recept som har förskrivits i Estland, Kroatien och Portugal.

Du hittar kontaktuppgifterna till alla apotek i Finland i söktjänsten Apteekkihaku (endast på finska).

På apoteket ombeds du eventuellt att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort. När du har betalat varorna får du ett kvitto.

Läs mer om läkemedelsbehandling och recept i Finland.

Ersättningar

Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU- eller EEA-land, Storbritannien eller Schweiz och har betalat kostnaderna för medicinskt nödvändig sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, kan du söka ersättning från din egen sjukförsäkringsinstitution eller från FPA. Du kan också söka ersättning för läkemedel och resekostnader i samband med medicinskt nödvändig vård som du har fått inom den privata eller den offentliga hälso- och sjukvården. FPA ersätter dessa kostnader på samma sätt som för invånare i Finland.

FPA ersätter inte vårdkostnader som du betalar för offentlig hälso- och sjukvård. Om du har betalat den fulla vårdkostnaden inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, trots att du har visat upp ditt europeiska sjukvårdskort, kan du be sjukhuset eller hälsostationen att rätta till fakturan eller söka ersättning från din lokala sjukförsäkringsinstitution.

I andra frågor kring ersättningen, till exempel om du har sökt planerad vård Finland på eget initiativ eller kommer från ett land utanför EU, EEA eller Schweiz, fråga din lokala sjukförsäkringsinstitution om mer information.

Vård på sjukhus

För specialiserad sjukvård behöver du alltid, förutom i nödfall, remiss från en läkare. I ett nödfall kan du gå direkt till akutmottagningen.

  • Remissen kan skrivas av en hälsocentralsläkare eller en läkare inom den privata hälso- och sjukvården, om han eller hon bedömer att du behöver en behandling inom specialiserad sjukvård. Om det är fråga om icke-brådskande vård kan du i samråd med din läkare välja till vilket sjukhus remissen skickas.
  • En remiss som är skriven i ett annat EU-land kan godkännas om den innehåller de uppgifter som behövs för bedömning av vårdbehovet. Remissen ska vara skriven på finska eller svenska. Vårdgivaren kan även acceptera en remiss som skrivits på ett annat språk. Om du söker dig till vård i Finland från ett annat EU-land, ska du lämna remissen direkt till vårdgivaren. Eventuella översättningskostnader betalar du själv.
  • Den specialiserade sjukvården bedömer ditt vårdbehov på basis av remissen och avgör om du ska antas för vård. Vårdbehovet ska bedömas inom tre veckor från det att remissen anlänt.

Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Om du kommer från ett land utanför EU/EES, Storbritannien och Schweiz ska du uppvisa ditt pass eller någon annan giltig identitetshandling.

I Finland finns även privata sjukhus. Om du på eget initiativ söker dig till ett privat sjukhus för vård betalar du vårdkostnaderna själv.

Om du behöver en ambulans, ring 112. Om du har ett europeiskt sjukvårdskort ska du visa upp det i ambulansen. Då betalar du en självriskavgift om 25 euro för ambulanstransporten. Utan det europeiska sjukvårdskortet måste du betala den faktiska kostnaden för transporten. Flytt mellan sjukhus är vanligtvis kostnadsfria.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Finland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård i Finland på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Finland till den nationella kontaktpunkten i Finland.

På webbplatsen finns kontaktuppgifter till sjukvårdsdistrikten, jourhavande sjukhusförlossningssjukhus och enheter för sällsynta sjukdomar.

Kvalitet och säkerhet i vården

I Finland övervakas hälso- och sjukvården av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverk. Inom läkemedelsbranschen är tillsynsmyndigheten Fimea. Organisationer inom hälso- och sjukvården är dessutom förpliktade att själva utöva tillsyn över sin egen verksamhet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården hålla hög kvalitet, vara trygga och genomföras ändamålsenligt. Varje hälsostation och sjukhus ska upprätta en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. I detta ingår ett system för rapportering om och uppföljning av farliga situationer som inträffar inom vården som ska finnas vid varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården.

De kan ansöka om ersättningar för behandlingsskador i samband med en behandling som genomförts i Finland från Patientförsäkringscentralen.

Läs mer om tillsynen över hälso- och sjukvården i Finland.