Finland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvårdssystemet

Kommuner och samkommuner ansvarar för ordnandet av den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. En kommun kan ordna tjänsterna genom att producera dem själv eller tillsammans med en annan kommun. Kommunen kan även köpa tjänsterna av ett privat företag eller en privat organisation.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tillsammans med sina underlydande ämbetsverk och inrättningar ansvarar för styrning av hälso- och sjukvården. Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården finansieras med skatteintäkter och för tjänsterna tas det ut klientavgifter.

Hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls även av privata företag, självständiga yrkesutövare och organisationer. FPA ersätter en del av kostnaden för privat hälso- och sjukvård för personer som är bosatta och sjukförsäkrade i Finland.

Tillgång till vård

Boende i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Under en tillfällig vistelse i Finland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller förolyckas. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare.

Om vårdbehovet inte är akut kan du kontakta en hälsostation i din vistelsekommun. De kommunala hälsostationerna har vanligtvis öppet på vardagar kl. 8–16. Övriga tider tillhandahålls akutvård på sjukhus. I vissa kommuner ordnas primärvårdsjouren även under tjänstetid på sjukhuset i en närkommun.

Kontaktuppgifterna till hälsostationerna finns på kommunernas webbplatser, till exempel www.hel.fi för Helsingfors och www.turku.fi för Åbo. Du kan även söka hälso- och sjukvårdstjänster enligt kommun i portalen www.suomi.fi.

Du får medicinskt nödvändig vård på samma sätt och mot samma klientavgift som boende i Finland när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort i sjukhuset eller på hälsostationen.

Klientavgifterna varierar något i olika kommuner men avgiftstaket är enligt följande (2018–2019):

  • Öppenvård: 41,20 euro per besök
  • Sjukhusavgift för kortvarig anstaltsvård: 48,90 euro per dag
  • Ingrepp inom dagkirurgi: 135,10 euro
  • Behandling vid ett psykiatriskt sjukhus: 22,50 euro per dag

Personer som är bosatta i ett annat nordiskt land

Du kan påvisa din rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med en officiell identitetshandling eller ett pass. Du ska ha din fasta adress i ett annat nordiskt land.

Boende i Australien

Om du har din hemvist i Australien har du rätt att under din tillfälliga vistelse i Finland få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot samma klientavgift som personer bosatta i Finland genom att visa upp ditt pass. Du ska ha din fasta adress i Australien.

Du kan även använda privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och FPA ersätter en del av kostnaderna för medicinskt nödvändig vård.

Personer som är bosatta i andra länder

Du har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du ansvarar själv för hela vårdkostnaden. Du kan även använda privata hälso- och sjukvårdstjänster på din egen bekostnad.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver läkare, kontakta en lokal hälsostation. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. På hälsostationerna finns också sköterskor som kan ge sårvård och förskriva läkemedel i mindre allvarliga fall.

Inom den privata hälso- och sjukvården kan du boka en tid till en allmänläkare eller specialist direkt. Privata läkare och tandläkare prissätter själva sina tjänster. Vanligtvis betalar du för behandlingen i förväg.

Tandläkare

Offentlig tandvård finns tillgängligt för personer bosatta i Finland. Om du behöver tandvård under din vistelse på grund av en olycka eller sjukdom, kontakta den lokala hälsostationen. För att få vården till samma kostnad som invånarna ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort. Du kan även använda privata tandvårdstjänster på din egen bekostnad.

Läkemedel

Läkemedel kan köpas på apotek (apteekki). I Finland förskrivs läkemedel med elektroniska recept – läkare utfärdar inte pappersrecept. Om du har ett pappersrecept från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du gå till vilket apotek som helst med det. Du betalar fullt pris för läkemedlet i förväg.

Du hittar kontaktuppgifterna till alla apotek i Finland i söktjänsten Apteekkihaku (endast på finska).

På apoteket ombeds du eventuellt att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort. När du har betalat varorna får du ett kvitto.

Läs mer om läkemedelsbehandling och recept i Finland.

Ersättningar

Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU- eller EEA-land eller Schweiz och har betalat kostnaderna för medicinskt nödvändig sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, kan du söka ersättning från din egen sjukförsäkringsinstitution eller från FPA. Du kan också söka ersättning för läkemedel och resekostnader i samband med medicinskt nödvändig vård som du har fått inom den privata eller den offentliga hälso- och sjukvården. FPA ersätter dessa kostnader på samma sätt som för invånare i Finland.

FPA ersätter inte vårdkostnader som du betalar för offentlig hälso- och sjukvård. Om du har betalat den fulla vårdkostnaden inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, trots att du har visat upp ditt europeiska sjukvårdskort, kan du be sjukhuset eller hälsostationen att rätta till fakturan eller söka ersättning från din lokala sjukförsäkringsinstitution.

I andra frågor kring ersättningen, till exempel om du har sökt planerad vård Finland på eget initiativ eller kommer från ett land utanför EU, EEA eller Schweiz, fråga din lokala sjukförsäkringsinstitution om mer information.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss från allmänläkare eller specialist. I en nödsituation kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Om du kommer från ett land utanför EU, EEA eller Schweiz ska du visa upp ditt pass eller någon annan giltig identitetshandling.

Det finns även privatsjukhus i Finland. Om du på eget initiativ söker dig till ett privatsjukhus för vård betalar du kostnaderna själv.

Om ditt tillstånd kräver ambulans, ring 112. Om du har ett europeiskt sjukvårdskort, visa upp det i ambulansen. Du betalar självriskandelen om 25 euro.

Förflyttningar mellan sjukhus är vanligtvis kostnadsfria.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Finland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård i Finland på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Finland till den nationella kontaktpunkten i Finland.

På webbplatsen finns kontaktuppgifter till sjukvårdsdistrikten, jourhavande sjukhusförlossningssjukhus och enheter för sällsynta sjukdomar.

Du hittar information om privata hälso- och sjukvårdstjänster på webbplatserna FinlandCare och Finland Health.

Kvalitet och säkerhet i vården

I Finland övervakas hälso- och sjukvården av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverk. Inom läkemedelsbranschen är tillsynsmyndigheten Fimea. Organisationer inom hälso- och sjukvården är dessutom förpliktade att själva utöva tillsyn över sin egen verksamhet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska tjänsterna som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården hålla hög kvalitet, vara trygga och genomföras ändamålsenligt. Varje hälsostation och sjukhus ska upprätta en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. I detta ingår ett system för rapportering om och uppföljning av farliga situationer som inträffar inom vården som ska finnas vid varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården.

De kan ansöka om ersättningar för behandlingsskador i samband med en behandling som genomförts i Finland från Patientförsäkringscentralen.

Läs mer om tillsynen över hälso- och sjukvården i Finland.