Förflyttning från ett sjukhus i Finland till ett sjukhus utomlands

Vårdgivaren kan ordna så att patienten flyttas utomlands. Ansvaret för kostnaderna för förflyttningen mellan sjukhusen bärs av vårdgivaren eller patienten själv.


Om du får sjukhusvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och du genom ett beslut av vårdgivaren flyttas till ett annat land för fortsatt vård ansvarar i allmänhet vårdgivaren i Finland för kostnaderna för förflyttningen. Om förflyttningen i första hand beror på dina önskemål ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man har avtalat om detta på förhand kan även en annan instans, till exempel det mottagande sjukhuset eller försäkringsbolaget, ansvara för eller betala en del av kostnaderna för transporten.

Om du får vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland ska du ta reda på vem som betalar kostnaderna för förflyttningen innan resan genomförs. Utgångspunkten är att du själv betalar kostnaderna för transporten.

Vård ska ges så att du själv klarar av att resa hem

Du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården så att du klarar av att tryggt resa tillbaka till det land där du är bosatt. Om den offentliga hälso- och sjukvården beslutar att ordna förflyttning av patienten till hemlandet ska den avtala om de praktiska arrangemangen med det mottagande sjukhuset eller den mottagande inrättningen. Kostnaderna för förflyttningen mellan sjukhusen betalas av vårdgivaren eller patienten själv, om han eller hon flyttas till ett land utanför Norden för vård.

Förflyttning till ett sjukhus i ett annat nordiskt land

Om du bor i ett annat nordiskt land och är inskriven som patient inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland kan förflyttningen mellan sjukhus ordnas baserat på den nordiska konventionen om social trygghet utan att du själv betalar transportkostnaderna.

Förflyttning av en person som får långtidsvård till ett annat nordiskt land

Om du får långvarig anstaltsvård i Finland eller annan långvarig omsorg inom socialservicen och vill flytta till ett annat nordiskt land för att bosätta dig där, kan din boendekommun ha förpliktelser gällande flyttarrangemangen till följd av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Kommunen och den mottagande myndigheten för socialservice ingår ett avtal om din flytt, i vilket man kommer överens om när ansvaret för ordnandet av din vård och kostnaderna för denna överförs från den sändande instansen till mottagaren. Kostnadsansvaret kan överföras på flyttdagen eller också kan man avtala om en övergångstid på till exempel sex månader. Avtalet innehåller i allmänhet även en överenskommelse om vem som betalar din resa och hur ditt bistånd under resan ska ordnas.

Kommunerna ansvarar för verkställandet av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster i Finland. Syftet med konventionen är att göra det möjligt för en klient som behöver kontinuerlig vård eller omsorg att flytta till ett land som han eller hon har särskilda band till.

Konventionen gäller när en klient som behöver långtidsvård eller långvarig omsorg inom socialvården flyttar till ett annat nordiskt land. Konventionen är främst av betydelse för klienter i långtidsvård som vill bosätta sig i ett annat nordiskt land.