Förhandstillstånd


  1. Vad är ett förhandstillstånd för att söka vård?

Ett förhandstillstånd är en betalningsförbindelse, enligt vilken den som har beviljat tillståndet ansvarar för kostnaderna för vård som getts utomlands. Förhandstillstånd kan beviljas för vård som ges i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Förhandstillstånd ska beviljas om vården ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland och om det inte är möjligt att ge patienten vård inom en medicinskt motiverad tid med beaktande av patientens aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp. I praktiken ska förhandstillstånd beviljas om tidsfristerna enligt vårdgarantin inte uppfylls. Att patienten till exempel är missnöjd med vården i Finland är inte en tillräcklig grund för beviljande av förhandstillstånd.

Beslut om förhandstillstånd fattas från och med den 1 januari 2014 av FPA. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Man kan ansöka om förhandstillstånd hos FPA med blankett SV 129.

  1. På vilka grunder fattar FPA beslut om beviljande av förhandstillstånd?

FPA fattar ett negativt eller positivt beslut om klientens ansökan om förhandstillstånd utifrån den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande. Den offentliga hälso- och sjukvården ska i sitt utlåtande ta ställning till om förutsättningarna för att bevilja tillstånd uppfylls. Den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande är bindande för FPA:s beslut.

Den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande ges av den instans som ansvarar för patientens vård. Inom primärvården kan den ansvariga instansen i stället för sjukvårdsdistriktet också vara en kommun eller samkommun.

Den offentliga hälso- och sjukvården ska ge FPA ett utlåtande om förhandstillståndet inom 21 dagar efter att begäran om utlåtande har mottagits. Om utlåtandet inte fås inom utsatt tid kan FPA bevilja patienten förhandstillstånd. I dessa fall ansvarar den kommun eller samkommun som ansvarat för att utlåtandet ges för de vårdkostnader som uppstått på basis av förhandstillståndet.

Enligt huvudregeln tar FPA inte ställning till om den vård för vilken personen söker förhandstillstånd är specialiserad sjukvård eller primärvård. FPA skickar begäran om utlåtande till registratorskontoret i det sjukvårdsdistrikt som enligt personens boningsort ansvarar för den specialiserade sjukvården. Om det är fråga om ett ärende som faller på primärvårdens ansvar, ska sjukvårdsdistriktet överföra ärendet till primärvården. Då är tidsfristen för att lämna ett utlåtande den tid som fastställs i begäran om utlåtande (21 dygn). Alternativt kan sjukvårdsdistriktet snarast möjligt återförvisa ärendet till FPA, varvid FPA begär ett nytt utlåtande i ärendet av primärvården. Tidsfristen börjar då löpa från det att primärvården har mottagit begäran om utlåtande.

  1. Ska patienten motivera varför han eller hon önskar få vård utomlands? När kan förhandstillstånd förvägras?

Patienten behöver inte uppge orsaken till varför han eller hon önskar få vård utomlands. Patienten ska dock ge en utredning om sitt hälsotillstånd för förhandstillståndet.

Förhandstillstånd till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz behöver inte beviljas om den offentliga hälso- och sjukvården kan ordna den vård som patienten behöver i Finland inom en medicinskt motiverad tid med tanke på patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp. Förhandstillstånd beviljas inte för vård som inte ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.

Förhandstillstånd kan beviljas enligt prövning även om de absoluta lagstadgade kriterierna för beviljande inte uppfylls. Exempelvis kan det på grund av språkliga eller kulturella orsaker eller orsaker som hänför sig till prissättningen av tjänsten var ändamålsenligt att bevilja patienten förhandstillstånd, även om det inte skulle vara obligatoriskt att bevilja tillstånd i den aktuella situationen.

  1. Kan det gå så att läkaren förordar förhandstillstånd men FPA ger avslag?

Nej, det kan det inte. Läkaren som ger utlåtandet representerar den verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som ansvarar för patientens vård. Utlåtandet är bindande för FPA:s beslut.

  1. Finns det en särskild blankett för den offentliga hälso- och sjukvårdens utlåtande gällande förhandstillstånd?

Nej. Utlåtandet är ett fritt formulerat skriftligt utlåtande. Det kan också vara ett B-läkarutlåtande. Av utlåtandet ska framgå för vilken vård eller behandling tillståndet söks, vårdlandet och en uppskattning av vårdtiden. Dessutom ska utlåtandet ta ställning till huruvida förutsättningarna för beviljande av förhandstillstånd uppfylls, exempelvis om tidsfristerna enligt den så kallade vårdgarantin uppfylls. Utlåtandet är avgiftsfritt för patienten.

FPA har gett den offentliga hälso- och sjukvården anvisningar (på finska) om utfärdandet av utlåtandet och dess innehåll.

  1. Hur ska man gå till väga om den som ger utlåtandet inte har tillgång till patientens uppgifter (om personen exempelvis endast har uppsökt den privata hälso- och sjukvården)? Kan FPA förplikta kunden att överlämna uppgifterna?

Patienten ska till sin ansökan om förhandstillstånd bifoga ett läkarutlåtande eller något annat dokument som utfärdats av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, exempelvis en kopia av vårdjournalen eller ett fritt formulerat utlåtande om hälsotillståndet.

Om patienten inte har bifogat uppgifter om sin sjukdom till ansökningsblanketten, begär FPA dem av patienten innan begäran om utlåtande gällande ansökan om förhandstillstånd skickas till den offentliga hälso- och sjukvården. FPA förser instansen som ger utlåtandet med alla dokument som hänför sig till ansökan om tillstånd.

Om patienten trots begäran inte överlåter de uppgifter som behövs för ansökan om förhandstillstånd och den offentliga hälso- och sjukvården därför inte kan ta ställning i ärendet, ger FPA personen ett beslut om att ansökan har avvisats utan prövning.

  1. Får patienten fritt välja vårdplats om han eller hon har fått förhandstillstånd för vård utomlands? Vem ansvarar för resekostnaderna?

Förhandstillstånd beviljas vanligtvis för ett visst land och en viss form av vård. Tillståndet är giltigt under en viss tid. Den offentliga hälso- och sjukvården ska i sitt utlåtande om förhandstillståndet ange för vilket land och vilken vård tillståndet ska beviljas. Patienten kan välja vårdplats utifrån dessa ramvillkor.

Om patienten har ett förhandstillstånd ersätter FPA patienten för resekostnaderna fram till vårdplatsen i efterhand i enlighet med sjukförsäkringslagen. Sjukvårdsdistriktet ansvarar inte för resekostnaderna.

  1. Betalas arvode för det utlåtande som begärts för beslut om förhandstillstånd?

Nej. Att ge utlåtandet är en lagstadgad uppgift för den offentliga hälso- och sjukvården.

  1. Hur många ansökningar om förhandstillstånd lämnas in?

FPA tar emot cirka 200 ansökningar om året.