Förhandstillstånd


Vad är ett förhandstillstånd och var får man det i Finland?

Du kan ansöka om förhandstillstånd som motsvarar EU-förordningen (S2-blankett) för vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Om du beviljas ett förhandstillstånd, betalar du för vården lika mycket som de lokala invånarna. Ditt välfärdsområde betalar resten av vårdkostnaderna. Kom överens med vårdgivaren om det praktiska och kontrollera i förväg att vårdgivaren accepterar förhandstillståndet.

Ansök om förhandstillstånd hos FPA. Bifoga en redogörelse för din vård, såsom ett läkarutlåtande, till ansökan. FPA begär ett utlåtande om din situation från den offentliga hälso- och sjukvården och beviljar ett förhandstillstånd om hälso- och sjukvården i ditt välfärdsområde förordar det.

För närvarande används endast förhandstillståndet enligt EU-förordningen i Finland.

Kan jag komma till Finland för planerad vård med förhandstillstånd?

Ja det kan du, om du har ett förhandstillstånd enligt EU:s förordning 883/2004 (S2-blankett). Ansök om förhandstillstånd hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland och kom överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. I Finland kan förhandstillståndet användas i den offentliga sjuk- och hälsovården. Du betalar samma klientavgift för vården som lokalborna.

Om du har något annat förhandstillstånd (till exempel ett förhandstillstånd i enlighet med patientdirektivet), betalar du vårdkostnaderna själv och du kan ansöka om ersättning i efterhand hos din sjukförsäkringsinstitution.

Kan jag själv välja var jag får vård med förhandstillstånd?

Ja det kan du. Ta reda på en lämplig vårdgivare och om vårdgivaren accepterar förhandstillståndet (S2-blankett). S2-blanketten accepteras i regel endast i den offentliga hälso- och sjukvården eller på enheter som har ingått ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Förhandstillstånd beviljas för ett visst land och en viss form av vård. Förhandstillståndet har också en tidsfrist inom vilken man ska söka sig till vård.

På vilka grunder beviljas förhandstillståndet Finland?

Den offentliga hälso- och sjukvården i ditt välfärdsområde bedömer din ansökan. Förhandstillstånd ska beviljas om vården är motiverad i din situation, den vård du söker hör till de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland och det inte är möjligt att i Finland ordna vård för dig inom ramen för garantitiden. I vissa fall kan förhandstillstånd beviljas till exempel på grund av språk eller kultur, även om vården skulle vara tillgänglig även i Finland.

Kan FPA eller den offentliga sjuk- och hälsovården avslå min ansökan om förhandstillstånd om jag åker från Finland för planerad vård utomlands?

Man behöver inte bevilja ett förhandstillstånd om den vård du behöver kan ordnas inom vårdgarantin i Finland. Vården måste också ingå i tjänsteutbudet inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Förhandstillståndet kan alltså nekas om vården inte ges inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. I vissa fall kan förhandstillstånd dock beviljas till exempel på grund av språk eller kultur, även om vården skulle vara tillgänglig även i Finland.

Den offentliga hälso- och sjukvården i ditt välfärdsområde bedömer din situation. FPA beviljar eller avslår förhandstillstånd enligt ett utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården. FPA kan inte avslå din ansökan om förhandstillstånd om den offentliga hälso- och sjukvården förordar beviljandet av förhandstillstånd.

Får jag ersättning för resekostnader om jag åker från Finland för planerad vård utomlands med förhandstillstånd?

Ja. Om du reser till utlandet för planerad vård med förhandstillstånd kan du ansöka om FPA-ersättning för resekostnaderna. FPA ersätter resekostnader, som överstiger självrisken, fram till vårdenheten i destinationslandet. Du kan även ansöka om ersättning för kostnader för läkemedel och vistelsen. Om hälso- och sjukvården anser att en följeslagare är nödvändig, kan ersättning även fås för kostnader för följeslagare.

Kan jag ansöka om förhandstillstånd i efterhand i Finland?

Ja. Du kan ansöka om förhandstillstånd i efterhand om du har betalat alla vårdkostnader själv. Tillstånd ska beviljas om det skulle ha beviljats för dig innan vården. Ansök om tillstånd och ersättning hos FPA inom sex månader efter att du har betalat vården. Förhandstillstånd kan beviljas för planerad vård i utlandet. Du kan inte ansöka om förhandstillstånd vid akut sjukdom.

Vad är skillnaden mellan ett förhandstillstånd enligt patientdirektivet och ett förhandstillstånd enligt förordningen?

I enlighet med EU-lagstiftningen finns det två ersättningsmöjligheter när en patient söker sig till vård utomlands: ett förhandstillstånd enligt EU:s förordning 883/2004 (S2-blankett) och ett förhandstillstånd enligt patientdirektivet 2011/24/EU. Enligt förordningen är förhandstillståndet giltigt i den offentliga hälso- och sjukvården. Enligt direktivet är förhandstillståndet giltigt både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

För närvarande används endast förhandstillståndet enligt EU-förordningen i Finland.