Island

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Du har rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse på Island. Medicinskt nödvändig vård avser vanligtvis vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) när de reser i de nordiska länderna. Därför räcker det att du visar en identitetshandling när du uppsöker vård på Island. Identitetshandlingen kan vara ditt pass, ett ID-kort utfärdat av polisen eller körkortet. Om du inte kan styrka din identitet, måste du eventuellt betala vårdkostnaderna själv. För dessa kostnader kan du i efterhand söka ersättning hos FPA.

Akut insjuknande

Läkare

Du kan besöka en allmänläkare på hälsovårdscentralen (heilsugæslustöð) under öppettiderna, som i regel är på vardagar kl. 8–16. Utanför hälsovårdscentralernas öppettider kan du ringa eller besöka den jourhavande hälsovårdscentralen, Læknavaktin, i Reykjavik. Telefonnumret till Læknavaktin är 1770 vid samtal från Island. Läkare gör även hembesök men då är avgiften högre. I de flesta regionerna på Island finns även en läkar- och sjukskötarjour för de fall där vård behövs utanför tjänstetiderna.

Pensionärer och andra grupper som är berättigade till rabatt, till exempel funktionshindrade, betalar en lägre självrisk. För barn under 18 år är vården vanligtvis kostnadsfri. Island har dessutom ett avgiftstak för att undvika oskäligt höga vårdkostnader. Du får närmare information hos den isländska sjukförsäkringsinstitutionen.

Om du har följt anvisningarna som getts och trots det fakturerats för ett högre pris än självrisken, kan du med kvitton ansöka om ersättning vid den isländska sjukförsäkringsinstitutionens huvudkontor i Reykjavik. Alternativt kan du ansöka om ersättning från FPA när du har återvänt till Finland.

Tandläkare

På Island ersätts inte tandvårdskostnader (tandläkare = tannlæknir) till vuxna, utan tandvården måste man betala själv. Personer under 18 och över 66 år samt ålders- och invalidpensionärer kan få en partiell ersättning för sina tandvårdskostnader. Hos tandläkaren betalar man först hela kostnaden själv. Mot uppvisande av kvitton, en legitimationshandling och ett eventuellt pensionärsintyg kan du kan söka om ersättning hos den isländska sjukförsäkringen eller i efterhand hos FPA.

För akuttandvård finns det ett eget nödnummer, 575 0505 (samtal från Island).

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare förordnat åt dig på apoteket (apótek) måste du först betala för läkemedlen själv. Du kan söka om ersättning hos den isländska sjukförsäkringsinstitutionen mot uppvisande av kvitton, en identitetshandling och ett eventuellt pensionärsintyg eller i efterhand hos FPA.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. I en nödsituation kan du också gå direkt till sjukhusets (sjúkrahús) akutmottagning. Visa upp din legitimationshandling så får du vård genom att endast betala självrisken. Sjukhusvården är i regel kostnadsfri när du visar upp en identitetshandling. Avgift tas ut endast för öppenvård. Denna avgift ersätts inte på Island, men du kan ansöka om ersättning från FPA när du återvänt till Finland.

För ambulanstransporter betalar du en fast självrisk mot uppvisande av identitetshandling. Denna avgift ersätts inte på Island, men du kan ansöka om ersättning från FPA när du återvänt till Finland.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt på hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än vad du normalt skulle ha använt, har du rätt till ersättning från Island. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna som det dyrare färdsättet orsakar. Du betalar alltså lika mycket för returresan som du skulle ha betalat för det normala färdsättet om du hade varit frisk.

För att få ersättningen krävs att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Island där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Island för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats

Information om kostnaderna för hälso- och sjukvården finns på webbplatsen för den isländska sjukförsäkringen (på isländska).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den isländska sjukförsäkringen kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Island har ett litet, statligt hälso- och sjukvårdssystem som omfattar hela befolkningen och finansieras offentligt. Köpare- och säljare-förhållandet har slagits samman. Detta innebär att staten är betalaren, men också ägaren till de flesta organisationer som erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster.

Hälso- och sjukvårdssystemet karaktäriseras allt mer av en sammansättning av vård och tjänster, där antalet och omfattningen av privata icke-vinstdrivande respektive privata vinstdrivande serviceproducenter har ökat.