Tjeckien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Tjeckien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Innan du vänder dig till en vårdgivare ska du säkerställa att serviceproducenten har ett avtal med en offentlig sjukförsäkringskassa.

I Tjeckien betalar patienten själrisk i form av en en klientavgift för hälso- och sjukvård inom det offentliga systemet. Kontaktuppgifter till kassorna finns på webbplatsen för ämbetsverket för sjukförsäkringar (Kancelář zdravotního pojištění, KZP, webbsidan på engelska).

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med den tjeckiska sjukförsäkringen. De flesta allmänläkarna har ett avtal. Kontaktuppgifter till läkare fås på sjukförsäkringskassornas lokala kontor. Läkarmottagningarna är i regel öppna vardagar kl. 7–17. Visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling hos läkaren. Om du inte har dessa handlingar med dig får du vara beredd på att betala fullt pris för vården kontant.

På basis av ditt europeiska sjukvårdskort skriver läkaren ett intyg över rätt till sjukvård i Tjeckien (Potvrzení o nároku). För intyget frågar läkaren hur länge du har för avsikt att vistas i Tjeckien. Läkaren ber dig också att välja en tjeckisk sjukförsäkringskassa. Du kan välja kassan fritt, och kassan ersätter vårdkostnaderna i Tjeckien. När du undertecknar det läkarintyget bekräftar du längden på vistelsen, valet av kassa och att du inte har rest till Tjeckien uttryckligen för att få vård. Utanför mottagningstiderna kan man också ta det ut en extra klientavgift.

För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare. Barnläkare eller gynekolog kan också uppsökas direkt. Om läkaren hänvisar till tilläggsundersökningar, ska han eller hon ge ett motsvarande antal kopior av intyget över rätten till hälso- och sjukvård i Tjeckien. Kopian ska visas upp för den läkare som utför tilläggsundersökningen.

Tandläkare

En tandläkare (zubni lekar, stomatolog) kan uppsökas direkt. Proceduren är densamma som med allmänläkare. Det kan finnas extra avgifter för akutvård och för behandlingar samt material utöver basnivån (till exempel fyllnadsmaterial).

Läkemedel

När en läkare skriver ut läkemedel ger han eller hon vid sidan av receptet en kopia av intyget om rätt till sjukvård i Tjeckien. Med intyget får du läkemedel till nedsatt pris på apoteket. Ersättningen för olika läkemedel varierar.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs remiss av en läkare. I akuta sjukdomsfall kan du gå direkt till ett sjukhus som har ett avtal med en tjeckisk sjukförsäkringskassa. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling på sjukhuset.

Ambulanstransport är kostnadsfri när du visar upp det europeiska sjukvårdskortet vid vårdinrättningen.

Om du har blivit tvungen att betala vården kontant kan sjukförsäkringskassan inte återbetala kostnaderna medan du ännu befinner dig i Tjeckien. För dessa kostnader kan du i efterhand söka ersättning från FPA.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Tjeckien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Tjeckien till den nationella kontaktpunkten i Tjeckien.

Den nationella kontaktpunkten i Tjeckien upprätthåller en söktjänst (på engelska) där du hittar information om vårdgivare som välkomnar utländska patienter. Serviceproducenterna har frivilligt anmält sig till söktjänsten. Du kan söka en vårdenhet till exempel efter ort eller medicinskt specialområde.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vårdgivare i Tjeckien måste uppfylla vissa kriterier (utbildning, kvalitet på vården och vårdutrustningen, hygienkrav och så vidare), men det finns inget obligatoriskt kvalitetssäkringssystem eller någon kvalitetsklassificering i landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått i Tjeckien, får du hjälp av anvisningarna för överklagande (webbsidan på engelska) som fås vid den nationella kontaktpunkten.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Tjeckien har ett system med en lagstadgad sjukförsäkring baserat på obligatoriskt medlemskap i en sjukförsäkringskassa. Det är obligatoriskt att ansluta sig till sjukkassan och sjukkassorna måste godkänna alla som har grundlagsstadgade grunder för medlemskap i kassan.

Personer som är berättigade till kassan kan fritt välja sin sjukkassa och vårdgivare. Apotek och diagnostiklaboratorier och dessutom nästan 90 procent av inrättningarna för öppenvården är privatägda.