Reseförsäkring och andra försäkringar

Privata försäkringar ersätter kostnaderna för sjukdomsfall, sjukvård och olyckor utomlands. Skyddet som de privata försäkringarna ger kompletterar det lagstadgade skyddet. Det rekommenderas i synnerhet att du tecknar en reseförsäkring om du reser utomlands.


Privata försäkringar kan ge tilläggsskydd beträffande användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i destinationslandet. EU-lagstiftningen tryggar rätten till vård och ersättning för kostnaderna i EU- och EES-länder samt Schweiz. Även de internationella avtal om social trygghet som Finland har ingått ger i vissa situationer rätt till vård i Australien och Québec i Kanada. Detta innebär att lagstiftningen ger klienten rättigheter inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården och att FPA i efterhand kan ersätta sjukvårdskostnader som uppkommit på annat håll.

Den privata försäkringens omfattning beror på försäkringsvillkoren

Privata försäkringar tillhandahålls av finländska och utländska försäkringsbolag. Det förekommer skillnader i försäkringarnas omfattning och priser. De ersätter ofta kostnaderna för användning av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands på olika sätt beroende på om det är fråga om ett insjuknande under en tillfällig vistelse utomlands eller en resa till utlandet för att söka vård.

Försäkringstagaren och försäkringsbolaget avtalar om försäkringsvillkoren i försäkringsavtalet.

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE ger råd och hjälp i försäkringsärenden.

Privat försäkring för sjukvårdskostnader

Försäkringar för sjukvårdskostnader säljs av försäkringsbolag, som använder olika produktnamn för dessa, till exempel sjukdomsskydd, vuxenskydd och hälsoförsäkring. En del av försäkringarna ersätter kostnader för både olycksfall och sjukdom medan andra enbart ersätter sjukvårdskostnader. Försäkringar för sjukvårdskostnader upphör i allmänhet vid 60–100 års ålder och beviljas vanligtvis inte personer över 65 år.

Försäkringar för sjukvårdskostnader ersätter i allmänhet sjukvårdskostnader till högst de faktiska kostnader som uppstått. För att vårdkostnaderna ska ersättas förutsätts vanligtvis att vården av sjukdomen eller skadan har varit oundviklig och nödvändig enligt den allmänna medicinska uppfattningen.

Det är inte säkert att försäkringarna för sjukvårdskostnader eller alla ersättningsformer i dessa gäller utomlands. Försäkringsvillkoren kan till exempel innehålla en begränsning, enligt vilken sjukdomsbaserad ersättning endast betalas för vård som getts i Finland.

Försäkringar för sjukvårdskostnader kan också vara förknippade med begränsningar. Det kan förekomma skillnader mellan bolagen och produkterna bland annat när det gäller möjligheten att få ersättning för kostnader för graviditets- och förlossningsvård, tandvård, fysikalisk vård, förbandsmaterial, hjälpmedel och olika terapibehandlingar samt resekostnader.

I allmänhet utbetalas inga ersättningar för vård som inte anses nödvändig enligt den allmänna medicinska uppfattningen. Hit hör vanligtvis till exempel alternativvård.

Reseförsäkring

Det rekommenderas att du alltid tecknar en reseförsäkring som omfattar personskador när du reser utomlands. Reseförsäkringar tillhandahålls av privata försäkringsbolag. Reseförsäkringarnas ersättningsvillkor varierar, och det kan förekomma betydande bolagsspecifika skillnader mellan dem.

En reseförsäkring ersätter i allmänhet vårdkostnaderna vid sjukdom eller olycksfall i den omfattning som anges i försäkringsvillkoren. Reseförsäkringsvillkoren kan innehålla en begränsning av din rätt till ersättning till exempel i situationer där ditt vårdbehov har orsakats av

  • en sjukdom eller graviditet som har konstaterats tidigare
  • en farlig eller riskabel situation i anknytning till idrott eller andra aktiviteter, till exempel situationer i anknytning till dykning, klättring och flygsport
  • att du rest utomlands enkom för att söka vård.

I vissa reseförsäkringar ingår ersättning för de resekostnader som uppkommit utomlands. Resekostnader kan även uppkomma om du behöver transport från destinationslandet till Finland. Försäkringsbolaget kan kräva vissa arrangemang för att ersätta resekostnader av detta slag, till exempel att försäkringsbolaget kontaktas på förhand eller att försäkringsbolaget sköter transporten.

Reseförsäkringar innehåller separata bestämmelser om huruvida kostnaderna för förvaring och transport av kroppen eller begravningskostnaderna ersätts vid dödsfall. Dessutom innehåller reseförsäkringar i allmänhet en separat bestämmelse om kostnadsersättning för en anhörig eller en annan ledsagare.

Avtalsläkare

Om försäkringsbolaget har avtalsläkare eller andra samarbetspartner i vistelselandet kan det styra dig direkt till en läkare som omfattas av deras avtal. Genom att använda tjänster av det här slaget får du ofta vården billigare eller gratis, och försäkringsbolaget betalar kostnaderna direkt till vårdgivaren.

När du ska ut och resa

  • Om du inte har någon reseförsäkring rekommenderas det att du tecknar en före resan.
  • Sätt dig in i försäkringens innehåll och giltighet före resan.
  • Om du reser med barn bör du kontrollera att försäkringen även omfattar barnen.
  • Ta reda på hur du får kontakt med försäkringsbolaget i en nödsituation.
  • Ta med den verifikation du har fått av försäkringsbolaget eller ett annat reseförsäkringsdokument till resmålet.