Sverige

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Du har rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Sverige. Medicinskt nödvändig vård avser vanligtvis vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) när de reser i de nordiska länderna. I Sverige räcker det därför i allmänhet med att du visar upp en giltig identitetshandling och anger din nuvarande adress för att få vård. Identitetshandlingen kan till exempel vara passet eller ett ID-kort utfärdat av polisen. Oftast accepteras även körkortet som identitetshandling, men vi rekommenderar att du även har med dig en officiell identitetshandling.

Om du inte kan styrka din identitet, måste du eventuellt betala vårdkostnaderna själv. För dessa kostnader kan du i efterhand söka ersättning hos FPA.

I Sverige betalar du endast en patientavgift som självrisk för nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du får vård mot en patientavgift på vårdcentraler, offentliga sjukhus och hos sådana privata vårdgivare (läkare, sjukhus, kliniker) som har ett avtal med landstinget. Mer information om fastställande av patientavgifter finns i webbtjänsten 1177.

Om du uppsöker en helt privat vårdenhet som inte har ett vårdavtal, betalar du fullt pris för vården och du får ingen ersättning i Sverige.

Vårdcentralerna har öppet på vardagar och man kan beställa tid per telefon. Många vårdcentraler har också en öppen mottagning vissa tider och då kan man komma till mottagningen utan tidsbeställning. Du kan söka serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Sverige i webbtjänsten 1177.

Det riksomfattande servicenumret för sjukvården som har jour dygnet runt är 1177 (samtal från Sverige) eller +46 771 11 77 00 (samtal utanför Sverige). På servicenumret kan du även fråga om kontaktinformation till jourhavande läkare.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver läkare, uppsök en allmänläkare på en vårdcentral eller på en läkarmottagning. På vårdcentralerna finns också distriktssköterskor som kan ge sårvård och skriva ut läkemedel i mindre allvarliga fall.

Du kan gå direkt till en specialistläkare, men det är bättre och billigare att först vända sig till en allmänläkare. Vid behov remitterar allmänläkaren dig till en specialistläkare. För sjukhusvård behövs vanligtvis remiss av en läkare.

Tandläkare

Om du behöver nödvändig tandvård kan du söka upp en offentlig tandklinik, folktandvårdsklinik, eller en privat tandläkare som har ett avtal med Försäkringskassan (de flesta tandläkarna har ett avtal).

Tandläkarna kan fritt prissätta behandlingarna, men kostnaden ska vara rimlig i förhållande till behandlingen. Ersättningen för tandvårdskostnader baseras på referenspriser. Referenspriset är ett fast pris som har fastställts för varje vårdåtgärd, och prisnivån bestäms av svenska staten. Om du alltså uppsöker en tandläkare som tar ut högre avgifter än referenspriserna ansvarar du själv för den del som överstiger referenspriserna. Hos tandläkaren ska finnas en lista på referenspriserna och på de avgifter som tandläkaren tar ut. Du bör ta reda på dem före åtgärden.

Kontaktuppgifter till tandläkare hittar du på webbplatsen Folktandvården.

Läkemedel

I Sverige används oftast elektroniska recept i stället för pappersrecept. När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apoteket ska du visa upp en identitetshandling. Du får ett apotekskort som gäller i tolv månader och där läkemedelsinköpen registreras. Då får du eventuellt ersättning för en del av läkemedelskostnaden.

Vård på sjukhus

I nödfall kan du gå direkt till akutmottagningen vid ett offentligt sjukhus. Du kan också uppsöka ett privat sjukhus, om sjukhuset har avtal med landstinget.

Kostnader för resor till sjukhusvård ersätts under vissa förutsättningar, och varje landsting har egna villkor för detta. Fråga mer om reseersättningen på sjukhuset där du vårdas. Sjuktransport med ambulans eller helikopter i nödfall är oftast kostnadsfri, men i vissa län måste en patientavgift betalas.

Hemresa till Finland (speciellt för de nordiska länderna)

Om du på grund av insjuknande måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan till Finland (till exempel någon specialtransport) än du normalt skulle ha använt har du rätt till ersättning från Sverige. Ersättningen täcker den del av resekostnaderna som det dyrare färdsättet orsakar. Du betalar alltså själv lika mycket för returresan som du annars (som frisk) hade betalat för normalt färdsätt. En förutsättning för ersättning är att du före hemresan har fått ett läkarintyg från Sverige där behovet av ett dyrare färdsätt framgår.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Sverige för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Sverige till den nationella kontaktpunkten i Sverige. Det finns två kontaktpunkter i Sverige. Socialstyrelsen råder personer som ska söka vård i Sverige. Försäkringskassan hjälper personer som är sjukförsäkrade i Sverige och som ska söka vård utomlands.

Information om den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster finns på webbplatsen Sveriges kommuner och regioner (SKR). Du kan gå in på landstingets egna sidor, där det finns närmare information om tjänsterna i regionen.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Mer information om vårdkvalitet och patientsäkerhet finns på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) webbplats.

Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Om du är missnöjd med kvaliteten på den vård som du får i Sverige och vill överklaga, hittar du mer information på webbplatsen för Inspektionen för vård och omsorg IVO.

Hälso- och sjukvårdssystemet

I Sverige finns både offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster. Den offentliga hälso- och sjukvården styrs och ordnas antingen av landstinget, en lokal myndighet eller kommunen, som kan fritt förvalta och fördela sina egna medel för hälso- och sjukvården. Hälsotjänsterna kan därför variera.

Vissa privata vårdgivare har ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården och då är kostnaderna desamma som i den offentliga sektorn. För hälso- och sjukvårdstjänster som inte omfattas av ett sådant avtal, måste du däremot som patient betala hela kostnaden för all vård som du får.

I Sverige finns både privat och offentlig tandvård. Den offentliga tandvården kallas vanligtvis “folktandvården”.