Rätt till brådskande vård

I grundlagen tryggas rätten till oundgänglig försörjning och omsorg. Med omsorg avses till exempel brådskande sjukvård. I en nödsituation har du rätt att omedelbart få brådskande vård vid den närmaste hälsostationen eller sjukhusets jourmottagning oberoende av hemkommun.


En för jourenheten ansvarig legitimerad läkare, tandläkare eller en annan instruerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård kan hänvisa dig till jourenheten, någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller någon annan ändamålsenlig vårdenhet för vård. I höänvisningen ska man beakta kategoriseringen av brådskande fall vid jourenheten samt en individuell bedömning av vårdbehovet och riskerna.

För brådskande vård ska välfärdsområdet ordna dygnet runt-jour.