Estland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Estland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Om du blir akut sjuk i Estland, vänd dig till en vårdgivare som har ett avtal med den estniska sjukförsäkringskassan Eesti Tervisekassa. Du kan söka vårdgivare på Eesti Tervisekassas webbplatsen (på estniska). När du visar upp det europeiska sjukvårdskortet betalar sjukkassan Eesti Tervisekassa kostnaderna för medicinskt nödvändig vård direkt till vårdstället. Patienten måste betala självrisk (för besök, vårddag, läkemedelsavgifter, översättningskostnader och så vidare) enligt lokala priser.

Förutom nationella och kommunala tjänster betalar Eesti Tervisekassa även kostnaderna för medicinskt nödvändig vård vid privata sjukhus som har ett avtal om dessa tjänster med Eesti Tervisekassa.

I Estland finns även privata läkare, läkarstationer och sjukhus som inte har ett avtal med Eesti Tervisekassa. Om du uppsöker ett sådant ställe för sjukvård betalar du fullt pris och du får inte heller ersättning i Estland.

Akut insjuknande

Läkare

Om du behöver en läkare, kontakta en allmänläkare (perearst) som har ett avtal med Eesti Tervisekassa. Ett besök hos allmänläkare är kostnadsfritt om läkaren anser det medicinskt nödvändigt och du har ett giltigt europeiskt sjukvårdskort. Du ombeds fylla i en blankett med basuppgifter för bedömningen.

För besök hos en specialist behövs remiss av en allmänläkare (med undantag av gynekolog, ögonläkare, hudläkare, venereolog, psykiater och akut kirurgisk vård som kan uppsökas direkt). När du visar upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling betalar du endast patientavgiften om läkaren bedömer att vården är medicinskt nödvändig. Gravida kvinnor och barn under två år debiteras ingen patientavgift för specialiserad sjukvård. Patientavgiften tas inte heller ut när patienten remitteras till en annan specialistläkare. För akutvård som åtföljs av sjukhusvård tas ingen patientavgift ut.

Om du inte har det europeiska sjukvårdskortet med dig, ska du be att läkaren förutom fakturan också ger dig ett kvitto och en behandlingsspecifikation (i Estland anges behandlingen ofta på fakturan). Med dessa verifikat kan du ansöka om ersättning när du har återvänt till Finland.

Tandläkare

Sjukförsäkringsinstitutionen i Estland betalar ersättning för tandvård och proteser. Tandläkaren ska ha ett avtal med sjukförsäkringsinstitutionen. Tandvården är gratis för barn och unga under 19 år samt om inställd eller uppskjuten behandling skulle kunna leda till dödsfall eller permanenta men.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel på apoteket som har skrivits ut av en avtalsläkare ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling. Vissa läkemedel som har godkänts av Eesti Tervisekassa är ersättningsgilla. Ersättningsnivån beror i regel på hur allvarlig sjukdomen är.

Du kan också köpa läkemedel i Estland med det elektroniska recept som en läkare utfärdar för dig i Finland. Du får ut dina läkemedel på apotek i Estland genom att visa upp ditt pass eller ett ID-kort. Användningen av elektroniska recept utomlands är behäftat med vissa begränsningar. Bekanta dig med alla begränsningar på webbplatsen Kanta.fi. Du kan ansöka om läkemedelsersättning vid FPA i efterhand.

Vård på sjukhus

För sjukhusvård behövs vanligtvis remiss av en läkare. I brådskande fall kan du gå direkt till akutmottagningen. Visa upp ett giltigt europeiskt sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Ambulanstransport är kostnadsfri. Av akuttransporter med flygambulans är endast inrikes transporter kostnadsfria.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Estland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Estland till den nationella kontaktpunkten i Estland.

I webbtjänsten 1182 (på engelska) finns sökfunktioner för tandläkare, läkartjänster, husläkare och privatkliniker på engelska och flera andra sökfunktioner med vilka man kan söka vårdgivare i Estland.  Mer information om hälso- och sjukvårdstjänster och serviceproducenter i Estland finns på Eesti Tervisekassas webbplats (på engelska).

Mer information om tandvårdstjänster och förmåner på webbplatsen för Eesti Tervisekassa (på estniska).

Kvalitet och säkerhet i vården

Estniska staten har fastställt kvalitetskrav för hälso- och sjukvårdstjänster och infört ett kontrollsystem för tillsyn av vårdgivarnas verksamhet. De viktigaste reglerna gällande patientsäkerheten grundar sig på lagen om ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster och lagen om obligationsrätt. I Estland registreras felbehandlingar inte systematiskt, men landets sjukförsäkringskassa utför regelbundet kliniska auditeringar av vårdgivare. Vid en felbehandling ska vårdgivaren ersätta patienten för den psykiska eller fysiska skada som orsakats i samband med en tjänst.

Vården som ges i Estland övervakas av sjukförsäkringskassan Eesti Tervisekassa, Estlands hälsovårdsmyndighet och en expertkommitté för kvaliteten inom hälso- och sjukvård. Mer information om kvaliteten och tillsynen av vården i Estland finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Estland.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det estniska hälso- och sjukvårdssystemet bygger på en obligatorisk försäkring, som finansieras solidariskt, och på tillgång till tjänster hos privata serviceproducenter. Den solidariskt finansierade sjukförsäkringen innebär att alla personer som är sjukförsäkrade i Estland har rätt till lika hög kvalitet på hälso- och sjukvården, oavsett om de betalar sjukförsäkringsskatt eller inte. Ledning och tillsyn av hälso- och sjukvårdssystemet samt utveckling av hälso- och sjukvårdspolitiken är socialministeriets och dess enheters ansvarsområde.

Hälso- och sjukvården är indelad i tre nivåer: primärvård, specialiserad sjukvård och omsorg. Akutvård ges polikliniskt (vid akutenheter) och på jourhavande enheter för specialiserad sjukvård.

Alla producenter av hälso- och sjukvårdstjänster är självständiga enheter. Den estniska sjukförsäkringsinstitutionen (Eesti Tervisekassa) är den enda leverantören av hälso- och sjukvårdstjänster och täcker kostnaderna för alla tjänsteleverantörer. Husläkare är privatföretagare eller anställda arbetstagare vid privata företag som ägs av privatläkare eller kommuner. De flesta sjukhusen Estland är antingen aktiebolag som ägs av lokalförvaltningen eller stiftelser som grundats av staten, kommuner eller andra offentliga organisationer. Utöver detta finns det några privatsjukhus.