Lagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ger anvisningar om verkställandet av lagstiftningen om social- och hälsovården och ansvarar för utvecklingen av lagstiftningen. Dessutom ger social- och hälsovårdsministeriet anvisningar och rekommendationer till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. I välfärdsområdena ges detaljerade anvisningar om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna.


I grundlagen tryggas rätten till oundgänglig försörjning och omsorg. Med omsorg avses bland annat brådskande sjukvård. I grundlagen finns även bestämmelser om icke-brådskande vård. För dess genomförande har de offentliga myndigheterna, kommunerna och staten ålagts en skyldighet att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt en skyldighet att främja invånarnas hälsa.

Rätten till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster formulerades år 1995 i de grundläggande rättigheterna i grundlagen tillsammans med andra så kallade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Enligt motiveringen i propositionen till lagen anses tillräckliga tjänster vara tjänster som skapar förutsättningar för alla att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

Lagar och förordningar som rör hälso- och sjukvården fördelat per område

Tjänster inom hälso- och sjukvården och patientens valfrihet
Lagstiftning om privat hälso- och sjukvård
Patientens rättigheter
Avgifter för användning av tjänsterna
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Patienthandlingar
Språket som vården ges på
Patientskador
Rätten till vård i Finland för personer bosatta utomlands
Ersättning för vård som getts utomlands
Läkemedel
Europeiskt recept
Byggnadernas tillgänglighet
Besvär

Tjänster inom hälso- och sjukvården och patientens valfrihet

Om tjänsterna inom hälso- och sjukvården och patientens valfrihet stadgas i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska verksamheten inom hälso- och sjukvården baseras på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner. Den ska vara högkvalitativ och säker och bedrivas på behörigt sätt.

Skyldigheten att ordna hälso- och sjukvårdstjänster regleras i folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård. I lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården samt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen anvisa resurser för den social- och hälsovård som ligger till grund för statsandelen.

Flera tjänster inom hälso- och sjukvård regleras separat i särskilda lagar

Lagstiftning om privat hälso- och sjukvård

Lagarna och förordningarna nedan gäller den privata hälso- och sjukvården

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter tryggas i flera lagar av vilka lagen om patientens ställning och rättigheter är den viktigaste. I lagen stadgas till exempel om patientens rätt till information, självbestämmanderätt och patienthandlingar.

Alla som bor stadigvarande i Finland har enligt patientlagen rätt till god hälso- och sjukvård samt gott bemötande i anslutning till vården. Till god vård och gott bemötande hör till exempel vårdens kvalitet, patientsäkerhet, jämlikhet och personalens yrkeskunnighet och kompetens. Ingen får utan en godtagbar anledning behandlas annorlunda på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller annan personlig grund.

Avgifter för användning av tjänsterna

Enligt lagen kan en avgift tas ut för kommunala social- och hälsovårdstjänster från den som använder tjänsterna. Avgiften för tjänsten får vara högst lika stor som de kostnader som orsakas av produktionen av tjänsten. I lagen anges vilka social- och hälsovårdstjänster som är avgiftsfria för patienten och i den finns även bestämmelser om bland annat avgiftstaket. I förordningen regleras för vilka social- och hälsovårdstjänster man får uppbära avgifter och avgifternas storlek.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården strävar man efter att säkerställa personalens kompetens med legitimations- och registreringsmetoder samt genom att övervaka yrkesverksamheten. Personalens yrkeskunnighet, erfarenhet och utbildning är en utgångspunkt för god vård. För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har man föreskrivit en fortbildningsskyldighet, eftersom behandlingsmetoderna och utrustningen samt de medicinska kunskaperna kräver ständig uppdatering.

Patienthandlingar

Patienthandlingarna ska i första hand fungera som ett hjälpmedel för en god vård av patienten. I dem ska det antecknas tillräckligt omfattande uppgifter som behövs för att trygga planeringen, ordnandet, tillhandahållandet och uppföljningen av en god vård för patienten. Anteckningarna ska vara tydliga och begripliga. I patienthandlingarna antecknas även alla vårdbeslut och de samtal som man har haft med patienten och hans eller hennes närstående gällande vården. Patienthandlingarna är viktiga för både patientens och vårdpersonalens rättsskydd, särskilt vid klagomål om patientens vård eller om man i efterhand behöver utreda vården på annat sätt.

Språket som vården ges på

Vården ska ges på landets officiella språk, som i Finland är finska och svenska. Dessutom har samer och de som kommer från ett annat nordisk land under vissa förutsättningar rätt att få vård på sitt eget språk.

Patientskador

För en patientskada i anslutning till vård som getts i Finland kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen. Alla ogynnsamma följder orsakade i samband med hälso- och sjukvård ersätts inte, utan endast de personskador som uppfyller villkoren i personskadelagen.

För patientskada i samband med vård utomlands kan du ansöka om ersättningar hos det vårdgivande landets myndighet i enlighet med landets lagstiftning.

Rätten till vård i Finland för personer bosatta utomlands

Utländska personer har enligt nationell lagstiftning och EU-lagstiftningen samt vid tillämpningen av internationella överenskommelser om social trygghet rätt att använda hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. I lagstiftningen finns separata bestämmelser om omfattningen av vårdrättigheterna i olika situationer samt om faktureringen och ersättningen av vårdkostnader.

Ersättning för vård som getts utomlands

En person som är sjukförsäkrad i Finland och en person för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar på grundval av EU-lagstiftningen, har rätt att få ersättningar från FPA för sjukvårdskostnader som uppstått utomlands.

Läkemedel

Målsättningen med lagstiftningen om läkemedel är att garantera en effektiv, säker, ändamålsenlig och ekonomisk läkemedelsbehandling till alla som behöver den.

Europeiskt recept

Patientdirektivet förutsätter att EU-länderna erkänner läkemedelsordinationer som skrivits i andra medlemsländer. Bestämmelser om ömsesidigt erkännande av läkemedelsordinationer finns i läkemedelslagen. I kommissionens genomförandedirektiv finns bestämmelser om den information som läkemedelsförskrivningen ska innehålla för att den ska kunna expedieras i ett annat medlemsland.

Byggnadernas tillgänglighet

I Finland styrs byggandet av markanvändnings- och bygglagen samt förordningen som kompletterar den. I dem finns viktiga författningar om hinderslöshet i byggd miljö.

Besvär

Besvärsmyndigheten och tillämplig lagstiftning beror på vad man vill överklaga. Klargör alltid separat hos beslutsfattaren hur man går till väga vid besvär.

Klagomål över vården eller tillgången till den

Klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården

FPA:s beslut om intyg över rätt till vårdförmåner

Beslut om FPA:s förhandstillstånd för planerad vård

FPA:s ersättningar