Lagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ger anvisningar om verkställandet av lagstiftningen om social- och hälsovården och ansvarar för utvecklingen av lagstiftningen. Dessutom ger social- och hälsovårdsministeriet anvisningar och rekommendationer till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. I välfärdsområdena ges detaljerade anvisningar om ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna.


I grundlagen tryggas rätten till oundgänglig försörjning och omsorg. Med omsorg avses bland annat brådskande sjukvård. I grundlagen finns även bestämmelser om icke-brådskande vård. För dess genomförande har de offentliga myndigheterna, kommunerna och staten ålagts en skyldighet att trygga tillräckliga social- och hälsovårdstjänster samt en skyldighet att främja invånarnas hälsa.

Rätten till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster formulerades år 1995 i de grundläggande rättigheterna i grundlagen tillsammans med andra så kallade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Enligt motiveringen i propositionen till lagen anses tillräckliga tjänster vara tjänster som skapar förutsättningar för alla att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

Grundlagen 731/1999 (Finlex)

Lagar och förordningar som rör hälso- och sjukvården fördelat per område

Tjänster inom hälso- och sjukvården och patientens valfrihet
Lagstiftning om privat hälso- och sjukvård
Patientens rättigheter
Avgifter för användning av tjänsterna
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Patienthandlingar
Språket som vården ges på
Patientskador
Rätten till vård i Finland för personer bosatta utomlands
Ersättning för vård som getts utomlands
Läkemedel
Europeiskt recept
Byggnadernas tillgänglighet
Besvär

Tjänster inom hälso- och sjukvården och patientens valfrihet

Om tjänsterna inom hälso- och sjukvården och patientens valfrihet stadgas i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska verksamheten inom hälso- och sjukvården baseras på evidens, god vårdpraxis och goda rutiner. Den ska vara högkvalitativ och säker och bedrivas på behörigt sätt.

Hälso- och sjukvårdslag 1326/2010 (Finlex)

Skyldigheten att ordna hälso- och sjukvårdstjänster regleras i folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård. I lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården samt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen anvisa resurser för den social- och hälsovård som ligger till grund för statsandelen.

Folkhälsolag 66/1972 (Finlex)

Lagen om specialiserad sjukvård 1062/1989 (Finlex)

Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården 733/1992 (Finlex)

Flera tjänster inom hälso- och sjukvård regleras separat i särskilda lagar

Lagen om assisterad befruktning 1237/2006 (Finlex)

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 (Finlex)

Mentalvårdslagen 1116/1990 (Finlex)

Lagen om smittsamma sjukdomar 583/1986 (Finlex)

Lagen om företagshälsovård 1383/2001 (Finlex)

Lagstiftning om privat hälso- och sjukvård

Lagarna och förordningarna nedan gäller den privata hälso- och sjukvården

Lagen om privat hälso- och sjukvård 152/1990 (Finlex)

Förordningen om privat hälso- och sjukvård 744/1990 (Finlex)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat hälso- och sjukvård 7/2006 (Finlex)

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter tryggas i flera lagar av vilka lagen om patientens ställning och rättigheter är den viktigaste. I lagen stadgas till exempel om patientens rätt till information, självbestämmanderätt och patienthandlingar.

Alla som bor stadigvarande i Finland har enligt patientlagen rätt till god hälso- och sjukvård samt gott bemötande i anslutning till vården. Till god vård och gott bemötande hör till exempel vårdens kvalitet, patientsäkerhet, jämlikhet och personalens yrkeskunnighet och kompetens. Ingen får utan en godtagbar anledning behandlas annorlunda på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller annan personlig grund.

Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992 (Finlex)

Avgifter för användning av tjänsterna

Enligt lagen kan en avgift tas ut för kommunala social- och hälsovårdstjänster från den som använder tjänsterna. Avgiften för tjänsten får vara högst lika stor som de kostnader som orsakas av produktionen av tjänsten. I lagen anges vilka social- och hälsovårdstjänster som är avgiftsfria för patienten och i den finns även bestämmelser om bland annat avgiftstaket. I förordningen regleras för vilka social- och hälsovårdstjänster man får uppbära avgifter och avgifternas storlek.

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 (Finlex)

Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 912/1992 (Finlex)

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården strävar man efter att säkerställa personalens kompetens med legitimations- och registreringsmetoder samt genom att övervaka yrkesverksamheten. Personalens yrkeskunnighet, erfarenhet och utbildning är en utgångspunkt för god vård. För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har man föreskrivit en fortbildningsskyldighet, eftersom behandlingsmetoderna och utrustningen samt de medicinska kunskaperna kräver ständig uppdatering.

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994 (Finlex)

Patienthandlingar

Patienthandlingarna ska i första hand fungera som ett hjälpmedel för en god vård av patienten. I dem ska det antecknas tillräckligt omfattande uppgifter som behövs för att trygga planeringen, ordnandet, tillhandahållandet och uppföljningen av en god vård för patienten. Anteckningarna ska vara tydliga och begripliga. I patienthandlingarna antecknas även alla vårdbeslut och de samtal som man har haft med patienten och hans eller hennes närstående gällande vården. Patienthandlingarna är viktiga för både patientens och vårdpersonalens rättsskydd, särskilt vid klagomål om patientens vård eller om man i efterhand behöver utreda vården på annat sätt.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009 (Finlex)

Lagstiftning som rör Kanta-tjänsterna

Språket som vården ges på

Vården ska ges på landets officiella språk, som i Finland är finska och svenska. Dessutom har samer och de som kommer från ett annat nordisk land under vissa förutsättningar rätt att få vård på sitt eget språk.

Språklagen 423/2003 (Finlex)

Förordning 11/1987 om ikraftträdande av konventionen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land (Finlex)

Patientskador

För en patientskada i anslutning till vård som getts i Finland kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen. Alla ogynnsamma följder orsakade i samband med hälso- och sjukvård ersätts inte, utan endast de personskador som uppfyller villkoren i personskadelagen.

För patientskada i samband med vård utomlands kan du ansöka om ersättningar hos det vårdgivande landets myndighet i enlighet med landets lagstiftning.

Patientskadelag 585/1986 (Finlex)

Rätten till vård i Finland för personer bosatta utomlands

Utländska personer har enligt nationell lagstiftning och EU-lagstiftningen samt vid tillämpningen av internationella överenskommelser om social trygghet rätt att använda hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. I lagstiftningen finns separata bestämmelser om omfattningen av vårdrättigheterna i olika situationer samt om faktureringen och ersättningen av vårdkostnader.

Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 1201/2013 (Finlex)

Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen 352/2010 (Finlex)

Lagen om ömsesidig sjuk- och hälsovård i gränstrakt 307/1961 (Finlex)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUR-Lex)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUR-Lex)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUR-Lex)

Nordiska konventionen om social trygghet 136/2004 (Finlex)

Överenskommelse mellan republiken Finland och Australien om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse 61/1993 (Finlex)

Överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Israel 90/1999 (Finlex)

Avtalsreglering mellan Finland och Québec om social trygghet 6/1988 (Finlex)

Ersättning för vård som getts utomlands

En person som är sjukförsäkrad i Finland och en person för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar på grundval av EU-lagstiftningen, har rätt att få ersättningar från FPA för sjukvårdskostnader som uppstått utomlands.

Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 1201/2013 (Finlex)

Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen 352/2010 (Finlex)

Sjukförsäkringslag 1224/2004 (Finlex)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUR-Lex)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUR-Lex)

Nordiska konventionen om social trygghet 136/2004 (Finlex)

Statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 65/2014 (Finlex)

Läkemedel

Målsättningen med lagstiftningen om läkemedel är att garantera en effektiv, säker, ändamålsenlig och ekonomisk läkemedelsbehandling till alla som behöver den.

Lagstiftning om läkemedelsförsörjning (SHM)

Europeiskt recept

Patientdirektivet förutsätter att EU-länderna erkänner läkemedelsordinationer som skrivits i andra medlemsländer. Bestämmelser om ömsesidigt erkännande av läkemedelsordinationer finns i läkemedelslagen. I kommissionens genomförandedirektiv finns bestämmelser om den information som läkemedelsförskrivningen ska innehålla för att den ska kunna expedieras i ett annat medlemsland.

Läkemedelslagen 395/1987 (Finlex)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUR-Lex)

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat (EUR-Lex)

Byggnadernas tillgänglighet

I Finland styrs byggandet av markanvändnings- och bygglagen samt förordningen som kompletterar den. I dem finns viktiga författningar om hinderslöshet i byggd miljö.

Markanvändnings- och bygglag 132/1999 (Finlex)

Markanvändnings- och byggförordning 895/1999 (Finlex)

Besvär

Besvärsmyndigheten och tillämplig lagstiftning beror på vad man vill överklaga. Klargör alltid separat hos beslutsfattaren hur man går till väga vid besvär.

Klagomål över vården eller tillgången till den

Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992 (Finlex)

Förvaltningslagen 434/2003 (Finlex)

Klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 (Finlex)

FPA:s beslut om intyg över rätt till vårdförmåner

Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 1201/2013 (Finlex)

Beslut om FPA:s förhandstillstånd för planerad vård

Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 1201/2013 (Finlex)

Förvaltningsprocesslagen 586/1996 (Finlex)

FPA:s ersättningar

Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 1201/2013 (Finlex)

Sjukförsäkringslag 1224/2004 (Finlex)