Förflyttning från ett sjukhus utomlands till ett sjukhus i Finland

Om du har vårdats på sjukhus utomlands och behöver förflyttning till ett sjukhus i Finland för fortsatt vård ska en överenskommelse om transportkostnaderna ingås på förhand. Förflyttningar mellan sjukhus görs prövningsbaserat och arrangemangen kring dessa är i allmänhet vårdgivarens ansvar.


Om förflyttningen i första hand görs på din begäran ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man har avtalat om detta på förhand kan även en annan instans, till exempel det mottagande sjukhuset eller försäkringsbolaget, ansvara för eller betala en del av kostnaderna för transporten.

Förflyttning mellan sjukhus baserat på den nordiska konventionen om social trygghet kan ordnas utan att du själv måste betala transportkostnaderna endast om du vårdas inom den offentliga hälso- och sjukvården i ett annat nordiskt land. Då utreder din vårdgivare frågorna i anknytning till genomförandet av förflyttningen tillsammans med sjukförsäkringsinstitutionen i vistelselandet.

FPA ersätter kostnader i samband med förflyttning mellan sjukhus från landsgränsen, en flygplats eller en hamn till ett sjukhus i Finland. Ersättning kan betalas om du själv har betalat kostnaderna för transporten.

Förflyttning mellan sjukhus i Finland

Vårdgivaren kan flytta dig för fortsatt vård till en annan vårdinrättning i Finland. Om du har kommit från utlandet till Finland och är inskriven som patient inom den offentliga hälso- och sjukvården är förflyttningar mellan sjukhus kostnadsfria för dig i följande situationer:

  • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Schweiz eller Australien och behöver medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
  • du bor i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, men Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård
  • du har fått vård i Finland med ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat (blankett S2).

Om du inte är inskriven som patient vid sjukhuset blir du tvungen att själv betala de kostnader som förflyttningstransporten orsakar. Du kan ansöka om ersättning för resekostnaderna i efterhand hos FPA eller din egen sjukförsäkringsinstitution.

Förflyttning av en person som får långtidsvård från ett annat nordiskt land

Om du får långvarig anstaltsvård i ett annat nordiskt land eller annan långvarig omsorg inom socialservicen och vill flytta till Finland för att bosätta dig här, kan den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster tillämpas på ordnandet av din flytt.

Syftet med konventionen är att göra det möjligt för en klient som behöver kontinuerlig vård eller omsorg att flytta till ett land som han eller hon har särskilda band till. Konventionen gäller när en klient som behöver långtidsvård eller långvarig omsorg inom socialvården flyttar från ett annat nordiskt land till Finland.

En överenskommelse om ordnandet av din vård, kostnaderna för denna och överförandet av ansvaret för dessa från det ena landet till det andra ingås i ett avtal om din flytt. Avtalet ingås av den myndighet i den finländska kommunen som ansvarar för de sociala tjänsterna och din boendekommun eller vårdgivare i det andra nordiska landet. Kostnadsansvaret kan överföras på flyttdagen eller också kan man avtala om en övergångstid på till exempel sex månader.

Avtalet innehåller i allmänhet även en överenskommelse om vem som betalar din resa och hur ditt bistånd under resan ska ordnas.