Så här intygar du din rätt till vård utomlands

För att utomlands få vård inom landets offentliga hälso- och sjukvård mot den lokala klientavgiften, måste du intyga din rätt till vård med ett intyg över rätt till vårdförmåner. Vilket dokument som godkänns som ett intyg över rätt till vårdförmåner, beror på landet och syftet med din vistelse. Intyget ska vara giltigt vid den tidpunkt då vården ges. Intyg över rätt till vårdförmåner utfärdade av FPA är inte avgiftsbelagda.


Intyg över rätt till vårdförmåner är bland annat det europeiska sjukvårdskortet, förhandstillstånd och s-blanketterna för boende. I de nordiska länderna duger även passet eller en officiell identitetshandling som intyg över rätten till vårdförmåner. Du ska även ange din giltiga adress i Finland.

I Australien får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma villkor och till samma pris som lokala invånare när du visar upp ditt finländska pass och FPA-kort till vårdgivaren.

Utan ett intyg över rätt till vårdförmåner ansvarar du vanligtvis själv för alla vårdkostnaderna.

Det europeiska sjukvårdskortet

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller i Schweiz. Kortet accepteras inom den offentliga hälso- och sjukvården och hos aktörer som har ingått ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse i mottagarlandet som varar högst sex månader.

Medicinskt nödvändig vård är vård om vilken beslut fattas av en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Det är vård som du måste få för att kunna tryggt fortsätta din vistelse i destinationen enligt din ursprungliga plan. Behovet av medicinskt nödvändig vård kan uppkomma förutom på grund av akut insjuknande, också på grund av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning.

Det europeiska sjukvårdskortet beviljas av det land där du är sjukförsäkrad eller som ansvarar för kostnaderna för din hälso- och sjukvård. Kortet är personligt, med andra ord måste alla ha ett eget kort. Nyfödda barn får vård med sin mors europeiska sjukvårdskort, när vården ges i samband med förlossningen eller till exempel prematur födsel. Senare behöver barnet ett eget kort. I Finland utfärdas kortet av FPA.

Pensionstagare som är bosatta i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz och för vars hälso- och sjukvårdskostnader Finland ansvarar, har sitt eget europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare. Kortets baksida är limegrön. Kortet fungerar utanför bosättningsland på samma sätt som det europeiska sjukvårdskortet i allmänhet. Det ger dessutom tillgång till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland samt FPA:s direktersättning inom den privata hälso- och sjukvården, läkemedelsinköp och ambulanstransporter.

Om du inte får medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet inom den offentliga hälso- och sjukvården i mottagarlandet, kan du utreda ärendet via Europeiska kommissionens tjänst SOLVIT. SOLVIT informerar myndigheter om de rättigheter som personer från andra EU-länder har och hjälper i problematiska fall. Läs mer om SOLVIT-tjänsten på adressen www.solvit.eu.

Vanliga frågor och närmare information om det europeiska sjukvårdskortet och det europeiska sjukvårdskortet för pensionärer finns på FPA:s webbplats.

Det europeiska sjukvårdskortet heter

  • på engelska European Health Insurance Card
  • i Finland på svenska Europeiskt sjukvårdskort
  • i andra länder på svenska Europeiska sjukförsäkringskortet
  • på franska Carte européenne d’assurance maladie
  • på tyska Europäische Krankenversicherungskarte
  • på spanska Tarjeta Sanitaria Europea.

Om kortet används ofta förkortningen EHIC från engelskans European Health Insurance Card, och ofta kallas kortet för EHIC-kortet (EHIC-card).

Förhandstillstånd

Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse, utifrån vilken patientens hemkommun betalar de faktiska kostnaderna för vård som patienten får utomlands. Patienten betalar samma klientavgift för vården som patienter bosatta i landet. Man ansöker om förhandstillståndet hos FPA. Förhandstillståndet accepteras vanligtvis inom den offentliga hälso- och sjukvården.

S-blanketterna om boende

Om du flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och något annat land än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader, registrerar socialförsäkringsmyndigheterna uppgifterna om din rätt till vård på pappersblanketter. Genom att registrera blanketten bekräftas också att ditt bosättningsland kan fakturera dina vårdkostnader av det land som utfärdat blanketten. Du kan be om blanketten vid FPA:s center för internationella ärenden.