Patientens rätt till vård

Rätten till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland grundar sig i första hand på att man är bosatt i landet. En utländsk person kan ha rätt till vård på grundval av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse även om han eller hon inte bor stadigvarande i Finland. Alla människor har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, oberoende av medborgarskap eller hemland.


Alla har rätt till brådskande vård

Alla har rätt till brådskande vård i Finland oberoende av medborgarskap, hemland eller grund till vistelsen i Finland. Med brådskande vård avses vård som ges vid till exempel akut sjukdom, olycksfall eller katastrof.

En utländsk person ansvarar i allmänhet själv för kostnaderna för brådskande vård om han eller hon kommer från ett land utanför EU och inte har hemkommun i Finland. Även försäkringsbolaget kan ersätta kostnaderna.

Rätten till vård för en person som bor stadigvarande i Finland

En person som bor stadigvarande i Finland har alltid rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma klientavgift som kommuninvånarna. Med varaktig bosättning avses att personen har en hemkommun i Finland.

Magistraten registrerar uppgifterna om hemkommun i befolkningsdatasystemet. Verksamhetsenheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården, såsom vid hälsovårdscentralerna, kontrollerar uppgifterna om patientens hemkommun i befolkningsdatasystemet. Uppgifterna om hemkommun kontrolleras så att vårdgivaren kan fakturera rätt kommun för kostnaderna.

En person som har en hemkommun i Finland betalar en klientavgift för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Maximibeloppen för klientavgifterna är lagstadgade. Kommunerna och samkommunerna kan även ta ut lägre avgift än maximibeloppet eller erbjuda tjänsten kostnadsfritt.

Rätten till vård för personer från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

En person som tillfälligt vistas i Finland har rätt till medicinskt nödvändig vård om ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som personen minst måste få så att han eller hon tryggt kan fortsätta vistelsen i Finland enligt den ursprungliga planen. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård, i allmänhet en läkare, beslutar om vilken vård som ska ges. I bedömningen av vårdbehovet beaktas längden på personens vistelse i Finland.

En person som kommer från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz får medicinskt nödvändig vård på samma sätt och för samma klientavgift som bosatta i Finland om han eller hon visar upp det europeiska sjukvårdskortet inom den offentliga hälso- och sjukvården.

EU-lagstiftningen tryggar rätten till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården även för personer som arbetar i Finland men som bor utomlands.

Överenskommelser om social trygghet ger vissa persongrupper rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården

Finland har ingått överenskommelser om social trygghet mellan två parter med flera olika länder. I varje överenskommelse finns separata bestämmelser om för vilka socialförsäkringssektorer och persongrupper överenskommelsen gäller. I allmänhet rör överenskommelserna om social trygghet läkemedel. I överenskommelser som ingåtts med Australien, Québec i Kanada och Israel finns även bestämmelser om sjukvård. I varje avtal har man separat fastställt vilka persongrupper som har rätt tull vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och om rätten till vård endast rör omedelbar vård eller alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.