Patientens rätt till vård

Rätten till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland grundar sig i första hand på att man är bosatt i landet. En utländsk person kan ha rätt till vård på grundval av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse även om han eller hon inte bor stadigvarande i Finland. Alla människor har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, oberoende av medborgarskap eller hemland.


Alla har rätt till brådskande vård

Alla har rätt till brådskande vård i Finland oberoende av medborgarskap, hemland eller grund till vistelsen i Finland. Med brådskande vård avses vård som ges vid till exempel akut sjukdom, olycksfall eller katastrof.

En utländsk person ansvarar i allmänhet själv för kostnaderna för brådskande vård om han eller hon kommer från ett land utanför EU och inte har hemkommun i Finland. Även försäkringsbolaget kan ersätta kostnaderna.

Rätten till vård för en person som bor stadigvarande i Finland

En person som bor stadigvarande i Finland har alltid rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården mot välfärdsområdets klientavgift. Med varaktig bosättning avses att personen har en hemkommun i Finland.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) registrerar uppgifterna om hemkommun i befolkningsdatasystemet. Verksamhetsenheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården, såsom vid hälsovårdscentralerna, kontrollerar uppgifterna om patientens hemkommun i befolkningsdatasystemet. Uppgifterna om hemkommun kontrolleras så att vårdgivaren kan fakturera rätt välfärdsområde för kostnaderna.

En person som har en hemkommun i Finland betalar en klientavgift för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Maximibeloppen för klientavgifterna är lagstadgade. Välfärdsområdena kan även ta ut lägre avgift än maximibeloppet eller erbjuda tjänsten kostnadsfritt.

Rätten till vård för personer från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

En person som tillfälligt vistas i Finland har rätt till medicinskt nödvändig vård om ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som personen minst måste få så att han eller hon tryggt kan fortsätta vistelsen i Finland enligt den ursprungliga planen. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård, i allmänhet en läkare, beslutar om vilken vård som ska ges. I bedömningen av vårdbehovet beaktas längden på personens vistelse i Finland.

En person som kommer från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz får medicinskt nödvändig vård på samma sätt och för samma klientavgift som bosatta i Finland om han eller hon visar upp det europeiska sjukvårdskortet inom den offentliga hälso- och sjukvården.

EU-lagstiftningen tryggar rätten till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården även för personer som arbetar i Finland men som bor utomlands.

Överenskommelser om social trygghet ger vissa persongrupper rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården

Finland har ingått överenskommelser om social trygghet mellan två parter med flera olika länder. I varje överenskommelse finns separata bestämmelser om för vilka socialförsäkringssektorer och persongrupper överenskommelsen gäller. I allmänhet rör överenskommelserna om social trygghet läkemedel. I överenskommelser som ingåtts med Australien, Québec i Kanada och Israel finns även bestämmelser om sjukvård. I varje avtal har man separat fastställt vilka persongrupper som har rätt tull vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och om rätten till vård endast rör omedelbar vård eller alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.