Den statliga ersättningen till den offentliga hälso- och sjukvården

Syftet med den statliga ersättningen är att ersätta den offentliga hälso- och sjukvården för kostnader då vård har getts till en klient som inte har en hemkommun i Finland eller som har en hemkommun i Finland, men för vars sjukvårdskostnader en annan stat som tillämpar EU-lagstiftningen ansvarar. Förutsättningen är att kostnaderna inte har kunnat uppbäras av klienten själv eller någon annan instans, till exempel en reseförsäkring eller annan privat försäkring.


FPA betalar den statliga ersättningen till den offentliga hälso- och sjukvården. På FPA:s webbplats finns en anvisning om hur man ansöker om den statliga ersättningen.

Statlig ersättning betalas till den offentliga hälso- och sjukvården för

  • kostnader för vård som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har ansett vara nödvändig
  • kostnader för primärvård och specialiserad sjukvård
  • tjänster som är avgiftsfria för patienten, till exempel tjänsterna på rådgivningsbyrån och besök på hälsovårdscentralläkares mottagning för personer under 18 år.

Ersättningen uppgår högst till beloppet av de kostnader som produktionen av tjänsten har orsakat, från vilket man har dragit av de klientavgifter som uppburits av klienten som kommit från utlandet.

Kostnaderna för förflyttning mellan sjukhus av en patient som är inskriven för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland ersätts ur statens medel, om

  • ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar för patientens vårdkostnader och patienten flyttas från en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland till en annan för att få vård
  • patienten bor i ett annat nordiskt land och flyttas till sitt bosättningsland för fortsatt vård.

Statlig ersättning betalas för kostnaderna för att ordna tolkning åt en patient som vårdas, om det enligt den bedömning som har gjorts av en yrkesutbildad person som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården har varit motiverat att använda en tolk.