Flytta utomlands som pensionstagare

Om du som pensionär flyttar utomlands för mindre än sex månader är det vanligtvis fråga om en tillfällig utlandsvistelse och du behåller din sociala trygghet i Finland. Om du flyttar utomlands permanent upphör din sociala trygghet i Finland vanligtvis på flyttdagen. Finland kan emellertid ansvara för dina vårdkostnader om du flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller till Schweiz och får pension utbetalad från Finland.


Anmäl din flytt utomlands till FPA om FPA betalar dig någon förmån eller om du har det europeiska sjukvårdskortet. Gör flyttanmälan även till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten). Magistraten beslutar om hemkommun.

1. Flytta utomlands för mindre än sex månader

Om du som pensionär vistas utomlands mindre än sex månader, behåller du vanligtvis din sociala trygghet i Finland och din stadigvarande adress i Finland, vilket betyder att du har en hemkommun i Finland. Om du vistas

  •  i ett EU-EES-land, Storbritannien eller i Schweiz får du medicinskt nödvändig vård inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården med det europeiska sjukvårdskortet. Du får vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare.
  • Utanför EU/EES, Storbritannien och Schweiz betalar du oftast själv vårdkostnaderna. Också en privat försäkring kan ersätta vårdkostnader direkt.
  • I Finland får du vård på samma sätt som förut, eftersom du har tillgång till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården och FPA ersätter tjänster inom den privata hälso- och sjukvården.

2. Permanent flytt till ett EU-/EES-land, Storbritannien eller till Schweiz

Om du som pensionär flyttar utomlands permanent, oftast upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen på flyttdagen och då har du inte rätt till att till exempel använda FPA-kortet.

Enligt EU-lagstiftningen ansvarar i regel det land som betalar pensionen för pensionstagarens vårdkostnader. FPA utreder även vilket land som ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Om det är Finland som ansvarar för dina sjukvårdskostnader efter flytten, får du i det nya bosättningslandet vård på samma sätt som lokala invånare. För att använda hälsovårdstjänsterna måste du registrera dig hos bosättningslandets sjukförsäkringsinstitution eller hos någon annan myndighet som ansvarar för hälsotjänsterna. Be om en registreringsblankett hos FPA. Efter registreringen utfärdar myndigheten i ditt bosättningsland dig vanligtvis en handling med vilken du kan intyga din rätt till vård i landet. Du får vård i enlighet med detta lands lagstiftning och system.

Om Finland inte ansvarar för dina sjukvårdskostnader efter att du flyttat, ska du utreda din rätt att använda hälsotjänster i det nya bosättningslandet med sjukförsäkringsinstitutionen i det nya bosättningslandet eller med den instans som betalar din pension.

Hälsotjänster i Finland efter att du flyttat

Om Finland ansvarar för dina vårdkostnader efter att du flyttat, utfärdar FPA dig det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare som har en limegrön baksida.

  • Med kortet får du medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i andra EU-/EES-länder, Storbritannien eller Schweiz.
  • Om du måste själv betala kostnaderna för medicinskt nödvändig vård (med andra ord om du inte har kortet med dig eller om vårdgivaren inte accepterar kortet), kan du ansöka om ersättning hos FPA.
  • Med kortet får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma sätt som personer bosatta i Finland. Med kortet får du i även direktersättning inom den privata hälso- och sjukvården, på apotek och för ambulanstransporter.

Om Finland inte ansvarar för dina sjukvårdskostnader efter att du flyttat, kan du ansöka om det europeiska sjukvårdskortet hos sjukförsäkringsinstitutionen i det nya landet. Med kortet får du medicinskt nödvändig vård i Finland när du vistas tillfälligt i Finland, till exempel på en semesterresa.

Hälsotjänster inom EU/EES, Storbritannien eller i Schweiz efter att du flyttat

Om du är bosatt i ett EU-land och Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader, kan du även söka planerad vård i ett annat EU-land. Vanligtvis betalar du själv hela vårdkostnaden och kan ansöka om ersättning i efterhand antingen hos FPA eller sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.

Ett annat alternativ är att ansöka om ett förhandstillstånd för vården. Med förhandstillståndet betalar du den lokala klientavgiften för vården. Ansök om förhandstillstånd hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.

3. Permanent flytt utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz

Om du flyttar permanent till ett land utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz, är du vanligtvis inte sjukförsäkrad i Finland efter att du flyttat. Då kan du inte heller använda FPA-kortet.

Din rätt till vård i det nya bosättningslandet baseras på mottagarlandets lagstiftning. Ta före flytten reda på hurdana hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till och om du till exempel behöver en privat försäkring.

Om du som pensionär flyttar permanent till Chile får du sjukvård i Chile på samma villkor som lokala pensionärer. Pension från utlandet påverkar hälso- och sjukvårdsavgiften för en pensionär bosatt i Chile. För fastställande av hälso- och sjukvårdsavgiften utfärdar FPA på begäran ett intyg om pensioner som Finland beviljat till pensionären.

Hälsotjänster i Finland efter att du flyttat

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) bedömer om du har en hemkommun i Finland efter att du flyttat.

  • Om du har en registrerad hemkommun i Finland efter att du flyttat, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna.
  • Om du inte har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, får du vanligtvis endast brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar vårdkostnaden själv.