Om patienten inte är kapabel att besluta om sin vård

Om patienten själv inte besluta om sin vård måste en nära anhörig, en annan nära person eller en laglig representant lämna ett samtycke för viktiga vårdåtgärder.


I första hand är syftet att klargöra vad patienten själv önskar med sin vård. Om de anhöriga förbjuder en behandling eller en vårdåtgärd ska patienten i möjligaste mån vårdas enligt en annan medicinskt godkänd praxis. Personen som ska lämna samtycke till vården har rätt att få tillräcklig information om patientens hälsotillstånd.

Om det inte går att klargöra en närståendes eller laglig representants åsikt ska patienten vårdas på ett sätt som kan anses vara i hans eller hennes intresse. Så gör man även i situationer då synsätten hos de personer som lämnar samtycke skiljer sig från varandra.

Patientens närstående eller lagliga representant har inte rätt att förbjuda vård som är nödvändig för att undvika fara för patientens liv eller hälsa.

Om patienten tidigare har uttryckt sin vilja gällande vården och detta är känt på ett tillförlitligt sätt, ska detta uppfyllas.

Beslut om psykiatrisk vård

Ett beslut om psykiatrisk vård kan meddelas en myndig patient oberoende av patientens vilja om han eller hon konstateras vara mentalsjuk och en underlåtenhet att besluta om vård skulle göra att sjukdomen förvärras eller patientens hälsa eller säkerhet allvarligt äventyras. Personen kan även meddelas beslut om vård oberoende av hans eller hennes vilja om det är möjligt att han eller hon allvarligt kan äventyra andras hälsa eller säkerhet.

Vård oberoende av patientens vilja ges alltid på sjukhus.

En minderårig kan meddelas beslut om psykiatrisk vård om han eller hon på grund av allvarlig mental störning har ett behov av vård och om andra mentalvårdstjänster inte är lämpliga. Allvarliga psykiska störningar kan vara till exempel mycket allvarliga beteendestörningar, självdestruktivt beteende och ätstörningar.