Hjälpmedelkostnader i Finland och utomlands

Hjälpmedelstjänster är kostnadsfria när du har en hemkommun. Utomlands kan du få använda hjälpmedel om du insjuknar plötsligt. Utomlands är hjälpmedlen i allmänhet avgiftsbelagda.


I Finland är det vanligtvis välfärdsområdenas uppgift att tillhandahålla hjälpmedel till kommuninvånarna. Även FPA, försäkrings- och pensionsanstalterna, arbetsförvaltningen och Statskontoret bekostar de hjälpmedelstjänster som de ansvarar för. I Finland är hjälpmedelstjänsterna i allmänhet kostnadsfria för klienten.

Hjälpmedelstjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården är gratis när du har en hemkommun. Du behöver i allmänhet inte heller betala själv kostnaderna för hjälpmedel eller för underhåll, reparation eller utbyte av dessa. Om hjälpmedelsbehovet har uppstått till följd av olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, skada ådragen i militärtjänst, trafikolycka eller patientskada, kan man ta ut en klientavgift för hjälpmedel för medicinsk rehabilitering och för utprovning, utbyte och underhåll av dessa.

Hjälpmedelskostnader utomlands

Utomlands ansvarar du i allmänhet själv för alla kostnader i anslutning till hjälpmedel eller användningen av dessa. Rutinerna för att leverera hjälpmedel utomlands varierar från land till land. FPA ersätter inte kostnaderna för hjälpmedel till klienten.

Om du får vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz med det europeiska sjukvårdskortet, kan du få nödvändiga hjälpmedel från vårdgivaren som en del av vården. Då behöver du i allmänhet inte betala själv för hjälpmedelskostnaderna, utan de faktureras på basis av kortet som en del av dina vårdkostnader.

FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården ersätter inte kostnaderna för hjälpmedel eller för anskaffande, användning, underhåll eller reparation av hjälpmedel utomlands.