För tandvård åker man mest till Estland – bekanta dig med statistiken över den gränsöverskridande hälso- och sjukvården

7.7.2023

Statistiken över gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2022 har publicerats. Enligt statistiken är det ännu inte så vanligt att söka sig utomlands för vård, men att åka utomlands för tandvård har blivit lite vanligare än året innan.


Statistiken över den gränsöverskridande hälso- och sjukvården innehåller information om exempelvis till vilka länder finländare åker för vård och hur FPA har beviljat ersättning för vård som givits i utlandet.  Den statistik som kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA sammanställt finns på kontaktpunktens Slideshare-konto. Det finns separat statistik för tandvårdsom getts utomlands. Med att söka vård avses de situationer där en person reser utomlands uttryckligen för hälso- och sjukvård.

När man tolkar statistiken ska man beakta att den endast visar de situationer för vilka en person har ansökt om ersättning från FPA. Ersättning kan också sökas upp till sex månader efter vården, vilket innebär att uppgifterna kan visas i statistiken med en fördröjning.

Mest söker man vård i Estland

Från Finland söker man på eget initiativ oftast vård i Estland, Spanien, Tyskland, Polen och Belgien. Under de senaste åren har det varit mindre vanligt än tidigare att söka vård utomlands. I statistiken för 2022 ses dock en liten ökning jämfört med 2021 vad gäller de ersättningar som FPA betalat.

År 2022 beviljade FPA ännu ersättning för vård utomlands på eget initiativ enligt den gamla modellen, dvs. på motsvarande sätt som om personen skulle ha använt tjänster inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. I början av 2023 ändrades ersättningsmodellen för vård på eget initiativ och FPA betalar nu högst så mycket i ersättning som motsvarande vård skulle ha kostat i kundens eget välfärdsområde i Finland.

Läkemedelsersättningarna ökar

Enligt statistiken har ersättningarna för läkemedelskostnader som uppkommit utomlands ökat jämfört med året innan. Nästan 100 000 euro beviljades i ersättning, då beloppet var under 70 000 euro år 2021. Beloppet har dock inte stigit lika högt som år 2020 då över 140 000 euro beviljades i ersättning för läkemedelskostnader som uppkommit inom EU-området.

Kostnaderna för vård med förhandstillstånd har ökat

Man kan även söka vård utomlands på grundval av ett förhandstillstånd i enlighet med EU-förordningen. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse som FPA beviljar om den offentliga hälso- och sjukvården förordar det. Om patienten har ett förhandstillstånd behöver hen själv endast betala den lokala klientavgiften. Sjukvårdsdistrikten har svarat för de verkliga kostnaderna för vården och från och med 2023 svarar välfärdsområdena för dem.

År 2022 ansöktes 143 förhandstillstånd och 81 beviljades, vilket är lite färre än under de föregående åren. År 2022 betalade sjukvårdsdistrikten dock mer för vård på basis av förhandstillstånd än under de tidigare åren, 1 125 230 euro. Till exempel år 2021 var motsvarande belopp 707 198 euro. Detta kan ge en hänvisning om att man har sökt sig till dyrare vård med förhandstillstånd under det senaste året.

Det har blivit lite vanligare att söka sig till tandvård

Av tandvårdsstatistiken framgår det att man mest sökte sig till Estland för tandvård år 2022, liksom under tidigare år.

Antalet ersättningsansökningar och beloppet av beviljade ersättningar har minskat under de senaste åren, men i statistiken för 2022 ses en liten ökning i jämförelse med 2021. År 2022 beviljades totalt cirka 108 000 euro i ersättning för tandvård på eget initiativ, år 2021 cirka 91 000 euro.

Ersättning för vård utanför EU-området beviljas inte i fortsättningen

Statistiken för 2022 ger information om hur FPA har beviljat ersättning för vårdkostnader som uppkommit i länder utanför EU-området. FPA ersatte vård i sådana situationer där kostnaderna hade uppkommit på grund av plötsligt insjuknande, en kronisk sjukdom, graviditet eller förlossning. Ersättningen var liten i förhållande till kostnaderna.

I likhet med tidigare år beviljades sådana ersättningar år 2022 mest för vård som getts i Thailand (42 000 euro), Turkiet (19 000 euro) och USA (5 000 euro).

Från och med 2023 betalar FPA inte längre ersättning för vårdkostnader som uppkommit utanför EU-/EES-länderna, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.