FPA: Det är nu möjligt att få större ersättning än tidigare för sjukvård som getts utomlands

2.5.2023

Ändringarna i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård trädde i kraft retroaktivt. Ersättning kan sökas för kostnader för planerad vård som sökts på eget initiativ vilka uppkommit i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland 1.1.2023 eller därefter. Ersättning betalas högst till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom kundens eget välfärdsområde i Finland.


Avvikande från nyheten kommer ett undantagslov enligt direktivet inte att tas i bruk från början av 2024, eftersom hälsovårdens tjänsteutbud för tillfället inte omfattar sådana åtgärder som skulle uppfylla förutsättningarna för detta. Tilläggsinformation i FPA:s meddelande.

Kunderna kan söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och få ersättning för vårdkostnaderna från FPA. Man kan söka planerad vård på eget initiativ eller begära ett förhandstillstånd att söka planerad vård från FPA.

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändrades 1.5.2023. I fortsättningen kommer FPA att ersätta kostnader för planerad vård på eget initiativ högst till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom kundens eget välfärdsområde i Finland. FPA begär de uppgifter som behövs av hälso- och sjukvården i kundens välfärdsområde. I vissa fall kan ändringen innebära att FPA betalar större ersättning till kunden än tidigare. Förändringarna trädde i kraft retroaktivt från 1.1.2023, vilket innebär att ersättning kan sökas för kostnader som uppkommit 1.1.2023 eller därefter.

Vården ska motsvara den vård som ges i Finland

När en kund söker planerad vård på eget initiativ i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland måste kunden själv hitta ett lämpligt vårdställe och utreda om hen kan få vård där.

En förutsättning för ersättning är att vården bedöms vara medicinskt nödvändig. Vården ska också motsvara den vård som kunden skulle ha fått inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Vidare behövs en remiss för vården om en remiss skulle behövas för motsvarande vård i Finland.

Kunden måste först betala alla kostnader själv och därefter ansöka om ersättning inom 6 månader från det att kunden betalat för vården.

Ersättning söks på blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf).

Kunden kan på förhand begära uppgift om ersättningsbeloppet

Kunden kan på förhand be FPA meddela huruvida hen får ersättning för vård som ges utomlands och till vilket belopp vården ersätts. Den här uppgiften kallas förhandsbesked. Om vården genomförs enligt de uppgifter som kunden lämnat i ansökan, betalar FPA ersättning på det sätt som FPA uppgett i förhandsbeskedet.

Förhandsbesked begärs med blanketten Förhandsbesked om ersättning för sjukvård som ges utomlands SV 134r (pdf)

Från ingången av 2024 kan rätt till ersättning förutsätta förhandstillstånd

Som en följd av lagändringen införs i början av 2024 ett nytt förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet.

I vissa fall är förhandstillståndet en förutsättning för att FPA ska kunna betala ersättning för vård som getts utomlands. Förhandstillståndet kommer att vara obligatoriskt t.ex. om vården är förknippad med särskild risk och kräver övernattning på sjukhus.

Läs mer

Söka planerad vård utomlands

Källa: FPA