Resultaten av användarenkäten: bilden av webbplatsen är bra, men medvetenheten borde ökas

2.11.2022

I juni 2022 genomförde vi en användarenkät på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Med enkäten utredde vi bland annat vilken information användare söker på webbplatsen, vad de tycker fungerar bra och vad som ska utvecklas på webbplatsen. Vi fick in 415 enkätsvar.


Vi genomförde enkäten på finska, svenska och engelska. Användarna besvarade enkäten mest på finska (340 svar) och näst mest på engelska (66 svar). Vi fick nio svar på svenska. Bland dem som svarat på enkäten lottade vi ut ett presentkort på 50 euro till en dagligvaruhandel. Den här gången gick priset till Borgå.

Användarnas bild av webbplatsen är bra

Användarnas bild av EU-hälsovård.fi var allmänt sett bra. Användarna uppskattade särskilt webbplatsens tydliga layout, den stora mängden information och innehållet som presenteras på ett begripligt sätt.

Användarna fick oftast veta om webbplatsen via sociala medier eller en söktjänst. Det fanns också flera respondenter som hade bekantat sig med webbplatsen till exempel i samband med evenemang.

Utgående från enkäten söker användarna oftast information för sin eller en närståendes situation på webbplatsen. Användarna söker information särskilt om hur man ska agera om man blir akut sjuk utomlands. Andra intressanta teman var patientens rättigheter samt frågor om läkemedel och resor.

Medvetenheten om webbplatsen borde ännu ökas

Vi frågade också våra användare hur de tyckte att webbplatsen borde utvecklas. Användarna tyckte att webbplatsen är nyttig, men den är inte tillräckligt känd. Behovet av att öka medvetenheten lyftes fram i många svar. Användarna anser också att informationen skulle kunna presenteras på ett mer mångsidigt sätt, till exempel med hjälp av checklistor. Även idén att lägga till olika funktioner på webbplatsen – i synnerhet möjligheten att chatta med en kundrådgivare – fick stöd i enkätsvar.

Kontaktpunkten fortsätter att bearbeta enkätsvaren

Användarenkäten lyfte fram många utvecklingsobjekt och härnäst fortsätter vi att analysera resultaten närmare.

– Vi är mycket glada att så många av webbplatsens användare besvarade enkäten. Nu fortsätter vi att granska resultaten och vi beslutar om nästa steg i webbplatsens utveckling, säger Mira Rantakeisu, som är expert vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.