Lagförslaget medför ändringar till ersättningsmodellen för kostnaderna för personer som söker sig utomlands för att anlita hälso- och sjukvårdstjänster

23.9.2022

Regeringen föreslår ändringar till lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I framtiden ska FPA ersätta kostnaderna högst till ett belopp som motsvarar de kostnader som orsakas av samma eller motsvarande vård i personens välfärdsområde. I praktiken skulle ändringen höja ersättningarna för vården i de situationer där man på eget initiativ sökt sig till vård utomlands.


Enligt den nuvarande lagstiftningen kan klienten resa utomlands för vård antingen på eget initiativ eller med förhandstillstånd. Om klienten söker sig till vård på eget initiativ, ersätter FPA vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz på samma sätt som vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Klienten betalar vården först själv och ansöker om ersättning från FPA i efterhand.

Regeringen föreslår till lagen ändringar enligt vilka FPA i fortsättningen ska ersätta kostnaderna för vård som man sökt sig till på eget initiativ högst till ett belopp som motsvarar de kostnader som orsakas av samma eller motsvarande vård i personens välfärdsområde. Det som återstår för personen att betala är en summa som motsvarar klientavgiften för den motsvarande vården inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Även med denna ersättningsmodell skulle klienten först betala vården själv och ansöka om ersättning från FPA i efterhand. I praktiken skulle ändringen innebära att klienten får större ersättningar för vård utomlands än i nuläget.

Vården som ersätts måste vara grundad

Förutsättningen för att få ersättning för kostnaderna är att vården bedöms vara behövlig av medicinska eller odontologiska skäl. Vården måste också ingå i tjänsteutbudet inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om klienten behöver en remiss för vården i Finland, måste hen ha en remiss även för vården som ges utomlands.

Ersättning för vård som getts utomlands kan sökas för vård som getts i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Ändringarna avses träda i kraft 1.1.2023

Behandlingen av regeringens proposition fortsätter i riksdagen under hösten. Lagändringen avses träda i kraft 1.1.2023. Du kan läsa om reformen på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: