Lagändringen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård träder i kraft i maj

4.4.2023

Ändringarna till lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård träder i kraft 1.5.2023. I och med lagändringarna ändras beviljandet av ersättning i de situationer där kunden har sökt sig till planerad vård i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Lagreformen påverkar inte ersättningarna till exempel vid akuta sjukfall utomlands.


Avvikande från nyheten kommer ett undantagslov enligt direktivet inte att tas i bruk från början av 2024, eftersom hälsovårdens tjänsteutbud för tillfället inte omfattar sådana åtgärder som skulle uppfylla förutsättningarna för detta. Tilläggsinformation i FPA:s meddelande.

Republikens president har stadfäst ändringen av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagen träder i kraft 1.5.2023.

Reformen medför ändringar till bland annat beviljandet av ersättningar när du på eget initiativ uppsöker vård i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. I fortsättningen uppgår ersättningen högst till det belopp som motsvarande behandling hade kostat i ditt välfärdsområde i Finland. FPA begär av välfärdsområdet de uppgifter som behövs. I vissa situationer kan ändringen dock innebära att ersättningen är större än tidigare. Du måste dock alltid betala den klientavgift som den offentliga hälso- och sjukvården i Finland skulle ha tagit ut för motsvarande vård.

Ersättningsmodellen gäller retroaktivt

När lagreformen träder i kraft kommer förändringarna till beviljandet av ersättningar att tillämpas retroaktivt från och med 1.1.2023. Om du har uppsökt vård utomlands under 2023 beviljas ersättningen enligt den nya lagen.

Om du uppsöker vård utomlands utan ett förhandstillstånd måste du först själv betala kostnaderna för vården, varefter du sedan i efterhand kan ansöka om ersättning av dem hos FPA. Framöver är förutsättningen för att få ersättning att du har en remiss, om motsvarande vård i Finland hade krävt remiss. Vården måste också ingå i tjänsteutbudet inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

I och med lagändringen införs 2024 också det nya förhandstillståndet enligt patientdirektivet.

Fråga om ersättningsbeloppet i förväg

I och med lagreformen kan du i fortsättningen fråga FPA om hur stor ersättning för vården du kan få. FPA ersätter kostnaderna enligt sina bedömningar, om den slutliga vården motsvarar de uppgifter som du har lämnat i din anmälan. Förfarandet för förhandsbeskedet införs 1.5.2023. Blanketten för förhandsbeskedet publiceras senare.

Inga ändringar till ersättningarna för akut insjuknande

Lagreformen gäller endast sådana situationer där kunden på eget initiativ uppsöker vård i ett annat land och ansöker om ersättning för vårdkostnaderna i efterhand. Med andra ord kommer inga förändringar att göras till ersättningarna för sjukdom under en resa eller vid resa för vård med ett förhandstillstånd enligt EU-förordning 883/2004 som beviljas av FPA.

Om du behöver vård under en resa i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien får du vård med det europeiska sjukvårdskortet. Du betalar endast den lokala klientavgiften. Om du av någon anledning blir tvungen att själv betala alla kostnaderna kan du i efterhand ansöka om ersättning hos FPA eller sjukförsäkringsinstitutionen i landet i fråga.

Kontaktpunkten ger råd

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger allmän rådgivning om internationell sjukvård. Vi behandlar dock inte personuppgifter och tar inte emot några ansökningar.

Vi uppdaterar vår webbplats när lagreformen träder i kraft i maj.

Ytterligare information

FPA: Ändringar i ersättandet av kostnader för sjukvård som uppkommit utomlands