Kontaktpunkten i Finland

Kontaktpunkten betjänar på internet på webbplatsen EU-hälsovård.fi och via e-post. Du når kontaktpunkten på adressen yhteyspiste(at)kela.fi. Vi svarar inom fem arbetsdagar. Via e-post betjänar vi på finska, svenska och engelska. Vid kontaktpunkten får du information på ett allmänt plan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Om du har frågor kring personliga förmåner, till exempel ansökningar, […]

Språkliga rättigheter

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård är skyldiga att klargöra för patienten hans eller hennes hälsotillstånd, vårdens betydelse, olika behandlingsalternativ och andra frågor som rör vården. Om patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk ordnas vid behov tolkning. Patienter i Finland har alltid rätt att kostnadsfritt få information som rör den egna vården. I […]

Patientens rättigheter

Rätt till god vård och gott bemötande Du har rätt till god hälso- och sjukvård. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvård ska bemöta dig med respekt för din övertygelse, integritet och människovärde. Ditt modersmål, din kultur och dina individuella behov ska beaktas i den mån det är möjligt i vården. I hälso- och […]

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland

Enligt huvudregeln omfattar tjänsteutbudet medicinskt och odontologiskt motiverat förebyggande av sjukdomar undersökningar för konstaterande av sjukdom vård rehabilitering. Målet är att hälso- och sjukvården i Finland endast använder effektiva och trygga undersöknings-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder som kan produceras till en rimlig kostnad. Därför har man ur tjänsteutbudet uteslutit verksamhet som innebär en orimligt stor […]

Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland

Offentlig hälso- och sjukvård I Finland ansvarar välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen för att organisera hälso- och sjukvården. Varje välfärdsområde hör också till ett av fem samarbetsområden, som alla har ett universitetssjukhus. De välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde upprättar samarbetsavtal bland annat om den inbördes arbetsfördelningen mellan sig. Ett välfärdsområde kan ordna tjänsterna […]