Vad säger 2018 års statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård?

3.7.2019


Statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård för år 2018, som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA, har färdigställts. Du kan bekanta dig med statistiken på kontaktpunktens Slideshare-sida.

Statistiken visar att de kostnader för nödvändig vård som klienterna betalat inom EU minskade jämfört med det föregående året. År 2018 betalade klienterna cirka 2,4 miljoner euro i kostnader för nödvändig vård, medan kostnaderna år 2017 var 4,9 miljoner euro. På motsvarande sätt minskade ersättningsbeloppet som beviljats klienterna till 1,8 miljoner från tidigare fyra miljoner.

Kostnaderna för fysioterapi och läkararvoden inom EU ökade däremot något jämfört med det föregående året. Kostnaderna kan hänföras till antingen akut insjuknande eller planerad vård som klienterna uppsöker på eget initiativ. År 2018 betalade klienterna till exempel 708 000 euro i läkararvoden och år 2017 var summan 548 000 euro. Ersättningarna som beviljats för läkararvoden ökade till 88 000 euro jämfört med 85 000 euro det föregående året.

Estland, Tyskland och Spanien är fortfarande populärast

Estland placerar sig fortfarande på första plats när det gäller destinationsländer för planerad vård. Tyskland har fått ökad popularitet under de senaste åren och hamnade nu på andra plats. Spanien hamnar på tredje plats bland de populäraste länderna. De tre länderna är alltså samma som år 2017, endast den interna ordningen har ändrats.

Av länderna utanför EU har finländarna använt mest hälsotjänster i Thailand. Även Förenta staterna och Turkiet hör till de tre populäraste. I dessa länder är dock totalkostnaderna som klienterna själva betalat märkbart lägre jämfört med det föregående året. År 2018 betalade klienterna under en miljon (683 000 euro) för sjukvårdskostnader i till exempel Thailand, medan summan var cirka 1,5 miljoner euro år 2017.

I förhandstillstånden som beviljas för vård i ett EU-/EES-land och Schweiz har inga större förändringar skett. År 2018 beviljades 215 förhandstillstånd och år 2017 var antalet 200.

Antalet europeiska sjukvårdskort fortsätter att öka stadigt. År 2018 hade nästan två miljoner personer ett europiskt sjukvårdskort som beviljas av FPA.

Jämförelse av åren är en stor utmaning

När man tolkar statistik bör man komma ihåg att det är svårt att hänföra kostnaderna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård till ett visst år, vilket försvårarar jämförelsen mellan åren. Klienterna har möjlighet att ansöka om ersättningar för vård utomlands upp till sex månader efter vårdtillfället. Dessutom kan det finnas köer i handläggningen av ansökningarna. Även ersättningsanspråken för ersättning av sjukvårdskostnader mellan staterna tar tid. När man granskar siffrorna bör man även beakta att beloppen påverkas direkt av hurdan vård man har fått utomlands. Redan en enda patient som fått mycket dyr vård kan höja ersättningsbeloppet i en viss årskolumn.