BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

Planerad vård med förhandstillstånd

Leenas vård i Tyskland under tvillinggraviditeten

Leena är gravid med tvillingar och hennes graviditet kräver en behandling som inte finns tillgänglig i Finland. Hennes läkare vid Norra Österbottens välfärdsområde har tagit reda på att behandlingen ges på ett sjukhus i Hamburg.

Leena ansöker om ett förhandstillstånd vid FPA för vården i Tyskland och bifogar till ansökan ett utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården som hennes läkare skrivit. FPA beviljar förhandstillståndet eftersom den offentlig hälso- och sjukvården förordat det. Av FPA får Leena blankett S2 som hon ska lämna till vårdgivaren i Tyskland.

Leena reser till Hamburg och får den vård som hon behöver. Hon betalar den lokala klientavgiften för vården. De övriga kostnaderna till den tyska hälso- och sjukvården betalas av FPA, som sedan fakturerar dem av Norra Österbottens välfärdsområde.

Efter att ha fått vården ansöker Leena ännu hos FPA om ersättning för de rese-, läkemedels- och vistelsekostnader som uppstått under resan och som hon först betalat själv. Leena ansöker om ersättningen inom sex månader med blankett SV128.


Grunden för Leenas rätt till vård

Leena kan ansöka om förhandstillstånd hos FPA för vård eller behandling i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse, på basis av vilken Leenas hemkommun betalar kostnaderna för vård som ges utomlands.

För beslutet om förhandstillstånd behöver FPA alltid ett utlåtande från den instans inom den offentliga hälso- och sjukvården som ansvarar för patientens vård. Om utlåtandet förordar vården, måste FPA bevilja förhandstillståndet. Förutsättningarna för att få ett förhandstillstånd är att Leenas vårdbehov är medicinskt motiverat och att hon skulle ha rätt till den ifrågavarande vården i Finland, men den offentliga hälso- och sjukvården i Finland inte kan tillhandahålla vården inom en medicinskt sett rimlig tid. Den offentliga hälso- och sjukvården kan överväga ett tillstånd även i andra situationer, till exempel av språkliga skäl.

I Leenas fall fick hon utlåtandet som förordade vården från sitt eget välfärdsområde och bifogade det till sin ansökan. Eftersom FPA beviljat Leena ett förhandstillstånd för vården, kan hon i efterhand även få FPA:s ersättning för de kostnader som uppstått för resor, läkemedel, ledsagaren och vistelsen. FPA ersätter resorna vid vård med förhandstillstånd fram till vårdenheten.

Läs mer