Hälso- och sjukvårdssystemet i Finland

Det finländska hälso- och sjukvårdssystemet baserar sig på offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som alla boende i landet är berättigade till. Enligt Finlands grundlag ska det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.


Ansvaret för att ordna tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården ligger hos kommuner och samkommuner. En kommun kan ordna tjänsterna genom att producera dem själv eller tillsammans med en annan kommun. Kommunen kan även köpa tjänsterna av ett privat företag eller en privat organisation.

Tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården finansieras med skatteintäkter och klientavgifter som tas ut för tjänsterna.

Hälso- och sjukvården styrs genom lagstiftning, ett system med statsandelar, rekommendationer och anvisningar samt tillsyn. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) tillsammans med sina underlydande ämbetsverk och inrättningar ansvarar för styrning av hälso- och sjukvården. Ämbetsverk som lyder under SHM är följande:

  • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
  • Strålsäkerhetscentralen (STUK)
  • Arbetshälsoinstitutet
  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Ansvaret för tillsynen av hälso- och sjukvården ligger hos Valvira och regionförvaltningsverk.

Hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls även av privata företag, självständiga yrkesutövare och organisationer. FPA ersätter en del av kostnaden för privat hälso- och sjukvård för personer som är bosatta och sjukförsäkrade i Finland.

Vårdenheternas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till sjukvårdsdistrikt, jourhavande sjukhus och förlossningssjukhus finns här.

Information om tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården hittar du även på kommunernas och sjukvårdsdistriktens webbplatser.

Information om serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården finns på FinlandCare-programmets webbplats.