SHM: Papperslösa personer får rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster

29.12.2022

Välfärdsområdena måste ordna nödvändiga icke-brådskande hälso- och sjukvårdstjänster för papperslösa personer och personer i en ställning som kan liknas vid att vara papperslös från och med den 1 januari 2023.


Genom en lagändring tryggas bättre den rätt till nödvändig omsorg och till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster som föreskrivs i grundlagen och i internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland. Enligt FN:s människorättskonventioner är staten skyldig att trygga rätten till hälsa på lika villkor för alla personer som vistas inom dess gränser.

Alla vuxna papperslösa människor har utöver brådskande vård också rätt att få vissa nödvändiga icke-brådskande hälso- och sjukvårdstjänster. Behovet av tjänster och hur nödvändiga tjänsterna är ska alltid bedömas av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utifrån patientens individuella situation och med beaktande av hens hälsotillstånd och längden på vistelsen i Finland.

Till den vård som kan anses vara nödvändig räknas till exempel tjänster i samband med graviditet och förlossning, vissa tjänster för långtidssjuka och vissa hälsoundersökningar, vaccinationer och behandlingar som behövs på grund av smittsamma sjukdomar.

Minderåriga papperslösa personer har rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma omfattning som minderåriga med hemkommun i Finland.

Den som får vård ansvarar i regel själv för vårdkostnaderna. Staten har i andra hand ansvar att ersätta välfärdsområdena för de kostnader som överskrider kundavgiften.

Med papperslös avses människor i mycket olika situationer

I Finland vistas uppskattningsvis 3 000–6 000 papperslösa eller människor som befinner sig i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. Livssituationerna för dessa människor varierar mycket.

Lagändringen gäller människor som vistas i Finland utan uppehållstillstånd eller visum och människor som vistas i Finland med tillfälligt uppehållstillstånd och inte har hemkommun i Finland. Ändringen gäller också medborgare i EU, EES och Schweiz som inte är försäkrade i ett annat EU-land eller som inte har hemkommun i Finland, och deras familjemedlemmar.

Lagen gäller inte människor som vistas kortvarigt i Finland eller människor som reser till Finland endast för att använda Finlands hälso- och sjukvårdstjänster.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet