Fakturering av vårdkostnaderna för en patient som kommer från utlandet


  1. Hur sköts faktureringen av vårdkostnaderna för patienter som är sjukförsäkrade i ett annat EU-land?

En person som är sjukförsäkrad i ett annat EU-land ansvarar själv för alla vårdkostnader om han eller hon har kommit till Finland i syfte att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna här och saknar förhandstillstånd för att söka vård (blankett S2). Patienten ansvarar då även för kostnaderna för tolkning. Kostnaderna faktureras direkt av patienten.

Om patienten får vård med det europeiska sjukvårdskortet eller med stöd av ett intyg av FPA eller om personen har förhandstillstånd för vården (blankett S2), ersätter FPA kommunen eller samkommunen för vårdkostnaderna med statens medel. Patienten som har fått vård betalar då endast klientavgiften för kommuninvånare. Den offentliga hälso- och sjukvården ansöker om statlig ersättning från FPA med blankett Y 31.

Alla patienter som får vård i Finland betalar alltid klientavgiften själv.

Patienten ansvarar alltid själv för översättning av patientdokumenten och kostnaderna för denna.

Lagen förutsätter att samma prissättning används för patienter som är sjukförsäkrade i Finland och andra EU-länder.

  1. Hur ska man gå till väga om de kostnader som orsakats av vården av en utlänning inte kunnat drivas in? Orsakas den offentliga hälso- och sjukvården kostnader för inkassoåtgärderna?

Vid indrivning av kostnaderna för vården tillämpas normalt inkassoförfarande. FPA ersätter inte kostnaderna för indrivningen, utan den offentliga hälso- och sjukvården ansvarar för dem själv.

Staten ersätter kostnaderna för brådskande vård som getts patienter från utlandet om kostnaderna inte kan inkasseras av patienten eller någon annan instans, exempelvis ett försäkringsbolag. För att ersättning av statens medel ska beviljas förutsätts det att den offentliga hälso- och sjukvården först själv har försökt inkassera vårdkostnaderna av patienten i normal ordning, exempelvis med en betalningspåminnelse. Vid behov måste den offentliga hälso- och sjukvården på begäran kunna påvisa för FPA att man försökt driva in kostnaderna.

  1. I ansökan om statlig ersättning (blankett Y 31) finns en ruta som ska kryssas för om det är fråga om brådskande vård. Avses med detta också medicinskt nödvändig vård?

Nej. Det är fråga om en situation där en utländsk patient har getts brådskande sjukvård med stöd av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen.

  1. Hur faktureras kostnaderna för vård av gränsarbetare och deras familjemedlemmar?

Gränsarbetare och deras familjemedlemmar får tillgång till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården genom att betala klientavgiften för kommuninvånare. Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för vårdkostnaderna från FPA. Dessa personer intygar sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med FPA:s dokument Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. I dokumentet fastställs även den offentliga hälso- och sjukvårdens rätt att få statlig ersättning för vårdkostnaderna för innehavaren av intyget.

En verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården ska ansöka om statlig ersättning inom tolv månader efter utgången av den månad då kostnaderna har uppkommit. Ansökan om ersättning från FPA görs med blankett Y 31. Ersättningen betalas ut till den kommun eller samkommun som ansvarar för ordnandet av den offentliga hälso- och sjukvården.

  1. Vem ansvarar för kostnaderna för vård av en patient som är sjukförsäkrad i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz? Och vem betalar patientens transport tillbaka till hemlandet?

En person som är sjukförsäkrad i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz ansvarar i allmänhet själv för de vårdkostnader som uppkommit i Finland. Vårdkostnaderna kan även betalas av ett försäkringsbolag, om personen till exempel har en reseförsäkring.

Patientens transport tillbaka till hemlandet betalas av patienten själv eller hans eller hennes försäkringsbolag.

  1. Subventionerar Finland vården av personer som kommer från utlandet?

Utgångspunkten är att en patient som kommer från utlandet själv ansvarar för kostnaderna för vården. Ett annat alternativ är att någon annan instans, till exempel ett annat EU-/EES-land eller Schweiz eller ett försäkringsbolag, ansvarar för vårdkostnaderna.

Om patienten söker vård på eget initiativ betalar han eller hon själv alla kostnader för vården. Vårdgivaren ska se till att kostnaderna inkasseras. Vårdkostnaderna kan också tas ut av patienten på förhand.

Om en patient som kommer från utlandet till Finland har ett förhandstillstånd för vården (blankett S2) eller om patienten har ett europeiskt sjukvårdskort, betalar FPA statlig ersättning för vårdkostnaderna till den kommun eller samkommun som ansvarar för ordnandet av den offentliga hälso- och sjukvården. Då faktureras i allmänhet vårdkostnaderna av det EU-/EES-land eller Schweiz som ansvarar för patientens sjukvårdskostnader.