Köpta tjänster

Kommunerna ordnar hälso- och sjukvårdstjänsterna för sina invånare. En kommun kan ordna tjänsterna genom att producera dem själv eller tillsammans med andra kommuner eller genom att köpa dem av privata företag eller organisationer.


Ordnandet av de offentliga tjänsterna utgör merparten av verksamheten i kommunerna. Lagstiftningen förpliktar kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänsterna för sina invånare, men lagen fastslår inte i detalj verksamhetens omfattning, innehåll eller sättet att ordna dem. Detta beslutar kommunen själv om och det kan finns skillnader mellan verksamheten i olika kommuner.

Kommunerna får fritt välja hur tjänsterna ordnas. En kommun kan ordna tjänsterna själv eller i samarbete med andra kommuner. Kommunen kan också köpa tjänster av andra kommuner och samkommuner eller av privata företag och organisationer.

När en kommun eller en samkommun köper tjänster av en privat serviceproducent, ska tjänsten som köps uppfylla de krav som ställs på en motsvarande tjänst när kommunen eller samkommunen själv producerar den.

Vid upphandling av tjänster ska man följa lagen om offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling förpliktar kommunerna att konkurrensutsätta de upphandlingar som görs utanför den egna organisationen. Lagen om offentlig upphandling reglerar dock inte vad som skaffas och på hurdana villkor. Därmed är det kommunen som beslutar om innehållet och kvaliteten i en tjänst som upphandlas och om upphandlingens villkor.

Från år 2004 har kommuner även kunnat ordna tjänster genom att ge sina klienter en servicesedel. Kommunen beslutar om servicesedeln ska införas i ordnandet av kommunens lagstadgade uppgifter inom social- och hälsovården. Om kommunen använder servicesedeln, förbinder sig kommunen till att betala kostnaden för användning av tjänsten upp till sedelns värde. Servicesedelns värde ska i regel vara skäligt.

Endast kommunen och samkommunen kan anvisa klienter i behov av hälso- och sjukvårdstjänster till köpta tjänster för vars ordnande kommunen ansvarar. En privat serviceproducent kan därmed inte erbjuda sina tjänster direkt till klienten som köpta tjänster, om inte detta överenskommits i förväg med kommunen eller samkommunen.

Klienten har rätt att avböja tjänster som ordnats med servicesedel, och i detta fall måste kommunen ordna tjänsten till klienten på något annat sätt

Klientens ställning eller klientavgiften som tas ut för tjänsten påverkas inte av att kommunen köper tjänsten. För sådana tjänster som enligt lagstiftningen om klientavgifter är avgiftsfria, får klienten inte heller krävas på en självriskandel.