Läkemedels­ersättningar

FPA betalar ersättning för kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats för behandling av sjukdomar till personer som bor i Finland och är sjukförsäkrade här. I vissa fall kan ersättning med stöd av EU-bestämmelser eller internationella avtal betalas även till personer som kommer från länder utanför EU-området.


Läkemedel ersätts i tre ersättningskategorier

  • Grundersättningen är 40 procent av läkemedlets pris eller referenspriset.
  • Den lägre specialersättningen är 65 procent av läkemedlets pris eller referenspriset.
  • Den högre specialersättningen är 100 procent av läkemedlets pris eller referenspriset på det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 4,50 euro.

För att du ska få specialersättning krävs att FPA har beviljat dig specialersättningsrätt. Du kan ansöka om specialersättningsrätt genom att lämna in ett läkarutlåtande till FPA (läkarutlåtande B i den finländska hälso- och sjukvården).

FPA kan ersätta en läkemedelsmängd som motsvarar högst tre månaders behandlingstid i taget.

  • En läkemedelsmängd som motsvarar mer än tre månader kan ersättas endast av särskilda skäl, till exempel en lång utlandsvistelse.
  • Kostnaderna för en läkemedelsmängd som motsvarar mer än tre månaders användning ska först betalas på egen hand. Du kan ansöka om ersättning från FPA i efterhand.

Läkemedelsprisnämnden avgör om läkemedel är ersättningsgilla

Läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, fattar beslut om huruvida läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat är ersättningsgilla samt om skäliga partipriser på dessa. En förutsättning för ersättning är att Läkemedelsprisnämnden har godkänt produkten som ersättningsgill. Om produkten inte har godkänts som ersättningsgill måste kunden betala läkemedlet helt själv.

Beloppet av läkemedelsersättningen påverkas dessutom av huruvida läkemedlet ingår i det så kallade referensprissystemet. När ett läkemedel ingår i referensprissystemet betalar FPA ersättning utifrån referenspriset. Läkemedelsprisnämnden fastställer referenspriser för läkemedel.

Du kan kontrollera läkemedlens pris och ersättningsgillhet samt vilka preparat som är sinsemellan utbytbara i tjänsten Sök läkemedel.

Du kan vanligtvis byta ut det läkemedel som läkaren har ordinerat mot ett billigare utbytbart preparat på apoteket.